Poster - 4

Nadir Bir Patolojinin Nadir Bir Bulgusu: İnguinal Herni Bulgusu ile Başvuran Mekonyum Periorşit Olgusu

G Durmuş*, Ö Boybeyi Türer*, MG Hızal**, S Ekinci*, N Kiper**

*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Amaç: Mekonyum periorşit (MPO) mekonyumun prosesus vajinalis aracılığı ile skrotal keseye kaçmasıyla sonuçlanan mekonyum peritonitinin neden olduğu nadir bir klinik tablodur. MPO’in kistik fibrozis ile birlikteliği çok nadir görülür. MPO’in sık görülen klinik bulguları yumuşak skrotal şişlik, sert testis kitlesi ve hidroseldir. Ancak, inguinal herni ile başvuru çok nadir görülür. Burada inguinal herni ile başvuran ve tesadüfen MPO tanısı alan ve sonrasında kistik fibrozis tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu Sunumu: 29 yaşındaki anneden 33 hafta 2270 gr olarak doğan erkek bebek başvuru öncesinde gastrointestinal ya da solunum sıkıntısı yaşamamıştır. Sol kasıkta şişlik ile başvurmuş olup redükte edilebilir inguinal herni tanısı konmuş ve herni onarımı planlanmıştır. Cerrahi sırasında herni kesesi üzerinde ince kalsifikasyonları da olan yeşilimsi küçük nodüller olduğu görüldü. Testis normaldi, ancak testise komşu düzensiz şekilli yeşil lezyon mevcuttu. Herni onarımı sonrasında testis korunarak kalsifikasyonları da olan yeşilimsi lezyon eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda MPO ile uyumlu bulgular olduğu rapor edildi. Ameliyattan 2 ay sonra, hasta atipik kistik fibrozis tanısı almış olup halen medikal tedavi altındadır ve sorunsuz olarak takiptedir.  

Sonuç: MPO’in kesin klinik bulgular olmasa bile paratestisküler selim kitle nedeni olarak akılda tutulması gereksiz orşiektomiyi önlemek açısından önemlidir. Klinik ya da radyolojik bulgular olmadığında da makroskopik görüntü tanı için ipucu olmalıdır. MPO’in kistik fibrozis ile birlikte nadir görülse de bu olgularda kistik fibrozis araştırılmalıdır. 

Poster - 4

A Rare Presentation of a Rare Entity: Meconium Periorchitis Presented as Inguinal Hernia

G Durmuş*, Ö Boybeyi Türer*, MG Hızal**, S Ekinci*, N Kiper**

*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department Pediatrics, Division of Pulmonology

Aim: Meconium periorchitis (MPO) is a rare disorder caused by meconium peritonitis with the leakage of meconium into the scrotal sac through the patent processus vaginalis. The association of MPO with cystic fibrosis is rarely seen. The clinical presentations of MPO are mostly soft scrotal swelling, hard testicular masses and hydrocele. However, presenting as inguinal hernia is extremely rare. Herein, we represent a case admitted with inguinal hernia and incidentally diagnosed as MPO and diagnosed as cystic fibrosis. 

Case Report: We present a male infant who was born to a 29-year-old primigravida mother at 33 weeks with 2270 gram weight. He did not experience any gastrointestinal and respiratory problem. He admitted with the complaint of the left groin swelling which was compatible with reducible left inguinal hernia and herniotomy was planned. Intra-operatively greenish small nodules with fine calcification on the hernia sac were detected. The testicle was normal and amorphous shaped greenish mass adherent to the testicle was found. The herniotomy was carried out and the greenish nodules with calcifications were excised and testicle was preserved. Histopathological examination was compatible with MPO. Two months later the patient was diagnosed as atypical cystic fibrosis. He is under medical treatment and still under follow-up uneventfully.

Conclusion: It is important to be aware of MPO as a benign cause of a paratesticular mass even in the absence of any significant past medical history in order to avoid unnecessary orchiectomy. Its macroscopic appearance may be a clue for diagnosis even in absence of clinical and radiological evidences. Although association of MPO with cystic fibrosis is rarely seen, cystic fibrosis should be investigated.

Kapat