Sözlü Sunum - 80

Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlarının Ultrasonografi (USG) Eğitimi İle İlgili Görüşleri

A Atıcı

Aksaray Devlet Hastanesi

Giriş ve Amaç:

Bu çalışmada Türkiye’de çalışan Çocuk Cerrahisi uzmanlarının USG eğitimi ile ilgili görüşlerinin tespit edilmesi ve USG eğitiminin çocuk cerrahisi uzmanlık eğitim müfredatına eklenmesi konusunda tartışma açılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Türkiye’de çocuk cerrahisi uzmanlarının USG eğitimi ile ilgili görüşlerini içeren sorular Google forum üzerinden anket olarak hazırlandı. Ankete yanıt veren 49 cerrahın yanıtları incelendi.

Sonuçlar:

Ankete katılan çocuk cerrahlarının %33’ü (n=16) Üniversite hastanesinde, %29’u (n=14) Eğitim Araştırma Hastanesinde,  %23’ü (n=11) Devlet hastanesinde, %15’i (n=7) Özel hastanede çalıştığını belirtti. Kendiniz USG yapıyor musunuz? sorusuna cerrahların %79,6 (n=39) hayır, %20,4’ü evet cevabı verdi. USG yapmayan cerrahların %53,8’i (n=21) USG yapamıyor olmanın eksikliğini hissettiğini belirtti. Sizce çocuk cerrahlarının rutin pratiğinde USG kullanması faydalı olur mu? sorusuna cerrahların %77,1’i (n=37) evet, %22,9’u (n=11) hayır cevabını verdi. USG eğitiminin çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimine eklenmesini doğru bulur musunuz? sorusuna cerrahların %65,3’ü (n=32) evet, %34,7’si (n=17) hayır şıkkını işaretledi.

Sonuç:

USG’nin yasal zemine oturtularak çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimine eklenmesi ve USG becerisinin kazandırılması gelecek kuşak çocuk cerrahlarının eğitiminde ve ufkunda değerli bir katkı sağlayabilir.

Oral Presentation - 80

Opinions of the Pediatric Surgery Specialists in Turkey on Ultrasonography (USG) Training

A Atıcı

Aksaray State Hospital

Introduction and Purpose:

In this study, it was aimed to determine the opinions of the Pediatric Surgery specialists working in Turkey on USG training, and to open a debate about the addition of USG training to the pediatric surgery specialty curriculum.

Material and Method:

Questions including the opinions of the pediatric surgery specialists in Turkey on USG training were prepared as a questionnaire through Google forum. The responses of 49 surgeons who answered the questionnaire were examined.

Results:

33% (n=16) of the pediatric surgeons who participated in the questionnaire stated they work in a University hospital, 29% (n=14) in a Training Research Hospital, 23% (n=11) in a State hospital, and 15% (n=7) in a Private hospital. For the question “Do you perform USG yourself?”; 79.6% (n=39) of the surgeons answered no and 20.4% answered yes. 53.8% (n=21) of the surgeons not performing USG stated they feel the lack of being unable to perform USG. For the question “Do you think it would be useful to use USG in the routine practice of pediatric surgeons?”; 77.1% (n=37) of the surgeons answered yes, and 22.9% (n=11) answered no. For the question “Do you think it is right to add the USG training to the pediatric surgery specialty education?”; 65.3% (n=32) of the surgeons selected the option yes, and 34.7% (n=17) selected the option no.

Conclusion:

Adding the USG to the pediatric surgeon specialty education by being placed on the legal ground and gaining the USG skill can make a valuable contribution to the education and horizon of next-generation pediatric surgeons.

Kapat