Poster - 24

Nadir bir akut skrotum nedeni: henöch schönlein vasküliti

Ç El*, ME Çelikkaya**, A Atıcı**, ME Şimşek Mullaoğlu*

*Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Hatay
**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hatay

Nadir bir akut skrotum nedeni: henöch schönlein vasküliti

GİRİŞ:

Henoch-Schönlein vasküliti (HSV) çocukluk çağının en sık görülen vaskülitidir. Deri, eklemler, gastrointestinal ve genitoüriner sistem başta olmak üzere birçok sistemi etkileyen akut multisistemik bir vaskülittir. Genitoüriner sistem tutulumunda böbrek tutulumu sık olmasına rağmen bazen bu hastalar ilk bulgu olarak akut skrotal şişlik ve ağrı yakınması ile başvurabilir. Bu bildiride akut skrotum bulguları ile başvuran ve izlemde HSV tanısı konan nadir bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.

OLGU: 8 yaşında erkek hasta 3 gündür devam eden skrotal şişlik ve ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın fizik muayanesinde bugün başlayan yaygın palpable purpura, her iki diz ekleminde hareket kısıtlılığı, karında hassasiyet, skrotal şişlik ve kızarıklık mevcuttu. Hastaya yapılan skrotal  ultrasonografide sol skrotal kese içinde sıvı koleksiyonu, sol skrotum duvarı cilt altı dokusunda ödem izlendi. Testis kanlanması doğaldı.  HSV tanısı konulan hastaya steroid, ranitidin, intravenöz sıvı tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci gününde akut skrotum başta olmak üzere tüm klinik bulgularda belirgin iyileşme gözlendi.

TARTIŞMA:

Akut skrotum çocuk cerrahisinin ameliyat gerektirebilen acillerindendir. Bazen akut skrotum kliniği HSV’nin ilk bulgusu olabilir. Bu yüzden akut skrotum benzeri klinik ile başvuran çocuklarda HSV tanısı da akla getirilmelidir.

Poster - 24

A rare cause of acute scrotum: henöch schönlein vasculitis

Ç El*, ME Çelikkaya**, A Atıcı**, ME Şimşek Mullaoğlu*

*Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatry Hatay
**Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Hatay

A rare cause of acute scrotum: henöch schönlein vasculitis

İNTRODUCTİON:

Henoch-Schönlein vasculitis (HSV) is the most common vasculitis of childhood. It is an acute multisystemic vasculitis affecting many systems including skin, joints, gastrointestinal and genitourinary system. Although renal involvement is frequent in genitourinary system involvement, sometimes these patients may present with acute scrotal swelling and pain complaints. In this report, it is aimed to present a case with acute scrotum findings and a rare case diagnosed with HSV.

CASE: An 8-year-old male patient was admitted to the emergency room with complaints of scrotal swelling and pain on 3 days. The patient's physical examination revealed common palpable purpura that started today, limitation of motion in both knee joints, tenderness in the abdomen, scrotal swelling and redness. Scrotal ultrasonography revealed fluid collection in the left scrotal sac and edema in the subcutaneous tissue of the left scrotum wall. Testicular blood was natural. Treatment of steroid, ranitidine, intravenous fluid with HSV diagnosis was started. On the second day of treatment, significant improvement was observed in all clinical findings, especially acute scrotum.

DISCUSSION:

Acute scrotum is an emergency surgery requiring pediatric surgeon. Sometimes acute scrotum clinic may be the first finding of HSV. Therefore, HSV should also be considered in children with acute scrotum-like clinic.

Kapat