Poster - 85

Ilık serum fizyolojik ile redüksiyonda başarının sırrı

V Avci*, K Ağengin**, B Beger*, E Düz*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: İnvajinasyon 2 yaş altı akut batının en sık nedenidir. Tedavide sıklıkla noncerrahi yöntemler kullanılırken; bazende cerrahi yöntemler tercih edilmektedir. Bu çalışmada invajinasyon olgularında ultrason eşliğinde serum fizyolojik (SF) ile redüksiyon işleminin %100 başarısını etkileyen faktörler irdelendi.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 2014-2016 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen 86 invajinasyon hastası incelendi. Bu hastaların şikayet süresi, hastanede yatış süreleri, nüks eden hasta sayısı, hastaların cinsiyet ve yaşları arasındaki farklılıklar ortaya kondu. SF ile redüksiyonda kanlı gaita ve invajine olmuş segmentin çapı-uzunluğu değerlendirildi. Ayrıca redüksiyon işleminde %100 başarıyı veren teknik irdelendi.

Bulgular: 86 olgunun 47 si erkek, 39 sı kızdı. Olguların hepsi noncerrahi yöntemle komplikasyonsuz olarak redükte edildi. Redüksiyon işlemi 21 hastada iki defa uygulanırken, 65 inde ilk redüksiyonda başarı sağlandı. Kanlı gaita 56 hastada mevcuttu. Redüksiyon sonrası 3 hastada nüks vardı. Nüksler tekrar redükte edildi. Hastanede yatış süreleri ortalama 1,6 gündü. Hastalarda ortalama yaş 21 ay, şikayet gün sayısı 1,8 gündü. Hastaların invajine segment çapı ortalama 3,4 cm ve uzunluğu 4.8 cm idi. Hastalara verilen SF ortalama 37 0C olup, kiloya 78 cc uygulandı. Rektum içinde şişirilen balon 20-25 cc arası idi. Böylece redüksiyon esnasında dışarıya sıvı kaçağı olmadı.

Sonuç: Çocuklarda invajinasyonun tedavisinde ultrason eşliğinde ılık SF ile hidrostatik redüksiyon yöntemi basit, etkili, güvenilir ve daha az maliyetli bir yöntemdir. Redüksiyon işlemi esnasında verilen sıvı miktarının belli olması sonucu perforasyon görülmediği kanısındayız. Ayrıca rektumdaki balonun 20-25 cc arası şişirilmesi ile geriye doğru sıvı kaçağının olmamasının yüksek başarı oranını sağladığını düşünmekteyiz.

Poster - 85

The secret of the success in the reduction with warmish saline

V Avci*, K Ağengin**, B Beger*, E Düz*

*Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery
**Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Introduction: intussusception is the most common cause of the acute abdomen under 2 years old children. While non-surgical methods are frequently used in treatment; Occasionally surgical methods are preferred. In this study, the factors were investigated which absolutely affect the success rate of reduction with normal saline (SF) via ultrasonography in the cases of invagination.

Materials and methods: In this study, 86 patients with invagination who were treated in our clinic between 2014 and 2016 were viewed.for all these patients; The duration of complainings, the hospitalization time period, the number of relapsed cases, the difference of gender and age of the patients were compared and examined together. Also the bloody gaita and The diameter - length of the intussuscepted segment was evaluated in the reduction with SF. In addition, the technique that gives 100% success in the reduction process is examined.

Result: There were 47 males and 39 females in total 86 cases. All cases were reducted without complications by non-surgical methods. Reduction was performed twice in 21 patients, while first reduction was succesfull in 65 cases. Bloody gaita was present in 56 patients. There were recurrences in 3 patients after reduction. The recurrent cases were reducted again. The average hospitalization time was 1.6 days. Patients had a mean age of 21 months and 1.8 days of complainings in avarage. The mean diameter of the intussuscepted area was 3.4 cm and the length was 4.8 cm. The SF which used for reduction was 37 C and 78 cc per kg on avarage. The balloon which inflated in the rectum was between 20-25 cc. So the liquid did not leak out during the reduction.

Conclusion: Hydrostatic reduction with warmish SF is a simple, effective, reliable and less costly method in the treatment of invagination in children . We believe that;  knowing the amount of the fluid which is given during the each reduction process is leading an end  which shows no-perforation . We also think that inflation of the balloon in the rectum by 20-25 cc of water provides a high success rate via  the absence of backward fluid escape.

Kapat