Poster - 69

Konjenital hipertrofik pilor stenozlu beş olgunun nonoperatif tedavisi

V Avci*, B Beger*, K Ağengin**, E Düz*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Konjenital hipertrofik pilor stenozu (KHPS) pilor kas tabakasında kalınlaşma sonucu gelişen önemli bir mide çıkış obstrüksiyonu sebebidir. Genellikle yaşamın 2-6. haftalarında bulgu verir. Daha çok erkek çocuklarda görülür. Bulguları projektil safrasız kusma, palpasyonda zeytin bulgusu, batın distansiyonu ve hipokloremik metabolik alkalozdur. Kesin tanı karın ultrasonografisi (USG) ile konur. Ultrasonografide kabul edilen pozitif bulgu pilorik tek duvar kalınlığının 4 mm den, pilor kanal uzunluğunun 16 mm den fazla olmasıdır. Tedavisi laparotomi yapılarak piloromiyotomi uygulanmasıdır. Bu çalışmada karın USG sonucu KHPS tanısı almış beş olgunun nonoperatif tedavisinden bahsedilmiştir.

Olgular: Hastaların genel durum iyi bilinç açıktı. Hepsi projektil safrasız kusma şikayeti ile getirilmişti. Hiçbirinde sıvı elektrolit bozukluğu yoktu. Olgular hastanede gözlem amaçlı bir gün yatırıldı. İlk 12 saat boyunca oral alımları stoplandı. Hastaların 45 derece eğimli şekilde yatırılması sağlandı. Sık aralıklarla azar beslendi. Beslenmeden hemen sonra gazları anneleri tarafından mutlaka çıkartıldı. Takipte hastaların kusma şikayeti nispeten azalmıştı. Eve gönderilen hastalara 7 gün sonra kontrol USG çekildi. USG bulguları değişmeyen hastaların nerede ise projektil kusmaları kalmamıştı.

Olgular

cinsiyet

Yaş (Hafta)

Tek duvar kalınlığı

 (mm)

Kanal uzunluğu (mm)

1

Erkek

6

4

16

2

Erkek

7

4

16

3

Kız

6

5

15

4

Erkek

8

3

17

5

Kız

9

4

17

Tablo 1: Olguların yaş, cinsiyet ve pilor tek duvar-kanal uzulukları

Sonuç: Genel durumu iyi olan, sıvı elektrolit dengesizliği olmayan KHPS hastalar hastanede en az bir gün gözlem altına alınmalıdır. Hastalara eğimli yastık kullanılmalı; ancak azalmayan projektil kusmalar devam ederse o zaman ameliyat edilmesi gerektiği kasındayız.

Poster - 69

Nonoperative treatment of five cases with congenital hypertrophic pyloric stenosis

V Avci*, B Beger*, K Ağengin**, E Düz*

*Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery
**Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Introduction: Congenital hypertrophic pyloric stenosis (CHPS) is an important cause of gastric outlet obstruction resulting in thickening of the pyloric muscle layer. It usually gives finding at 2-6 weeks of life. It seems more with male children. The findings are projectile bile-free vomiting, olive sign with palpation, abdominal distension and hypochloremic metabolic alkalosis. The certain diagnosis is put by abdominal ultrasonography (USG). The most significant findings on ultrasonography are that 4 mm of the pyloric single wall thickness and 16 mm of the pyloric longitudinal length. The treatments are performing laparotomy and pyloromyotomy. In this study, nonoperational treatment of five CHPS patients who were diagnosed by abdominal USG.

Cases: The general condition of the patients were fine and consciousness. All were brought for complaining of bile-free vomiting. There was no fluid electrolyte disturbance. The patients were hospitalized for observation of one day. During the first 12 hours oral intake was stopped. Patients were given a 45 degree of incline in bed. they fed frequent but with small amounts. After feeding, their gas was absolutely removed by their mothers with massage. Patients complainings of vomiting were relatively reduced.

Cases

Gander

Age (week)

Single Wall thickness(mm)

canal length (mm)

1

Male

6

4

16

2

Male

7

4

16

3

Female

6

5

15

4

Male

8

3

17

5

Female

9

4

17

Table 1: Age, gender and single Wall thickness of pylor

Conclusion: CHPS patients with well condition and no fluid electrolyte imbalance should be observed at least one day in the hospital. Patients shouold use inclined pillow; But if the projectile vomiting persist, then we think that surgical operation must be recommanded.

 

Kapat