Sözlü Sunum - 40

ÖZOFAGUS ATREZİSİ- TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL ONARIMI YAPILAN ÇOCUKLARDA ÇİĞNEME FONKSİYONU

S Serel*, N Demir*, A Karaduman*, FC Tanyel**, T Soyer***

*Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Ankara
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Beslenme, sıvı ve katı yiyecek alımını içermektedir ve çiğneme bozukluğu (ÇB) özellikle katı gıdalarda oral beslenmede bozukluğa neden olabilmektedir. Özofagus atrezisi (ÖA) olan çocuklarda beslenme problemleri sık görülmesine rağmen, kısıtlı gıda alımına neden olan ÇB henüz değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı; ÖA'li çocuklarda çiğneme fonksiyonlarını değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Yaş, cinsiyet, atrezi tipi ve oral beslenmeye geçiş zamanı kayıt edildi. Çiğneme fonksiyonu standart bir bisküviyi ısırma ve çiğneme esnasında çocuğun gözlemlenmesi yoluyla değerlendirildi ve Çiğneme Performans Skalası (ÇPS) ile skorlandı. Çocukların tolere edebildikleri besin kıvamının belirlenmesinde Uluslararası Disfaji Diyet Standardizasyonu (UDDS) kullanıldı (Tablo 1).

 

Sonuçlar: Yüzde 53.3’ü erkek olan 30 hasta dahil edildi. Vakaların %45.8’i izole ÖA ve %54.2’si ÖA-distal TÖF’tü. Ortalama oral beslenmeye geçiş zamanı 17.67±22.90 (min=1, max=72) haftaydı. Çocukların %36.7’si ÇB’ye sahipti. ÇPS skorları 6 olguda seviye I, 4 olguda seviye III, 1 olguda seviye IV olarak bulundu. Oral beslenmeye başlama zamanı ile ÇPS arasında anlamlı ilişki bulundu (r = 0.63, p = 0.001). ÇB’li çocukların ortalama oral beslenmeye başlama zamanı 29.64 ± 26.02 (min = 1, max = 72) haftayken, ÇB olmayanların 7.54 ± 14.07 (min = 1, max = 48) haftaydı. ÇB'li beş çocuk (% 45.5) UDDS düzeyi 3, altısı (% 54.5) besin takılma hissi ile birlikte 7. seviyedeydi. ÇB'si olmayan çocuklar % 78.9'u besin takılma hissi ile birlikte UDDS 7. düzeydeydiler.

 

Tartışma: Diğer beslenme sorunlarına rağmen, ÖA'li çocuklarda ÇB görülebilir. ÇB, erken çocukluk döneminde görülen beslenme problemlerinin nedenler aarsında olup normal çiğneme fonksiyonuna ilerleyen yaşlarda ulaşılabilir. ÖA'li hastalarda, oral beslenmedeki gecikmenin ÇB'ye neden olabileceği bu nedenle çiğneme fonksiyonunu iyileştirici yaklaşımların geç oral alan çocuklarda planlanamsı gerekir.

 

 

Seviyeler

Parametreler

 

 

Çiğneme Performans Skalası

0

Normal çiğneme fonksiyonu

I

Çocuk çiğner, ama besini bolus haline dönüştürmede bazı zorluklar vardır.

II

Çocuk çiğnemeye başlar, fakat besini molar bölgede tutamaz.

III

Çocuk ısırır ama çiğneyemez.

IV

Çocuk ısıramaz ve çiğneyemez.

 

Seviyeler

Parametreler

 

 

Uluslararası Disfaji Diyet Standardizasyonu

0

İnce sıvı

1

Biraz kıvamlı

2

Hafif kıvamlı

3

Orta derecede kıvamlı /Sıvılaştırılmış

4

Çok kıvamlı /Püre

5

Kıyılmış

6

Yumuşak

7

Normal

Oral Presentation - 40

CHEWING FUNCTION IN CHILDREN WITH REPAIRED ESOPHAGEAL ATRESIA-TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA

S Serel*, N Demir*, A Karaduman*, FC Tanyel**, T Soyer***

*Hacettepe University Faculty of Health Sciences Physiotherapy and Rehabilitation
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara
***Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Feeding includes both liquid and solid food intake and chewing disorder (CD) may cause impaired oral feeding especially in solid foods. Although feeding problems are common in children with esophageal atresia (EA), CD causing restricted food intake have not been evaluated. The aim of this study was to evaluate chewing function in children with EA.

Methods: Age, sex, type of atresia and time to start oral feeding were noted. CF was evaluated by observing the child while biting and chewing a standardized biscuit and scored with Chewing Performance Scale (CPS). The International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) was used to determine the tolerated food texture of children (Table 1).

Results: Thirty patients were included, of which 53.3% were male. 45.8% of cases were isolated-EA, and 54.2% were EA-distal TEF. The mean time to start oral feeding was 17.67±22.90 weeks (min=1, max=72). 36.7% (n=11) of children had CD. CPS scores showed level I in 6 cases, level III in 4 and level IV in 1 case. A significant positive correlation was found between time to start oral feeding and CPS (r=0.63, p=0.001). The mean time to start oral feeding of children with CD was 29.64 ± 26.02 (min = 1, max = 72) weeks while 7.54 ± 14.07 (min = 1, max = 48) weeks in children without CD. Five children with CD (45.5%) had IDDSI level 3 and six (54.5%) had level 7 with food stuck sensation. The children without CD were all in IDDSI level 7 with 78.9% of food stuck sensation.

Conclusion: Despite from other feeding problems, CD can be seen in children with EA. CD may constitute a feeding problem in early childhood and normal CF can be achieved in toddler period. In patients with EA, delay in oral feeding may cause CD and therapeutic manoeuvres can be planned to improve CF in patients with late oral feeding.

 

 

Level

Parameters

 

 

Chewing Performance Scale

0

Normal chewing function

I

The child chews, but there are some difficulties in transition food to bolus

II

The child starts to chew, but he/she cannot hold the food in the molar area

III

The child bites but cannot chew

IV

The child cannot bite and chew

 

Level

Parameters

 

 

International Dysphagia Diet Standardization Initiative

 

0

Thin

1

Slightly thick

2

Mildly thick

3

Moderately thick /Liquidized

4

Extremely thick /Pureed

5

Minced and moist

6

Soft and bite-sized

7

Regular

 

Kapat