Poster - 94

Post-travmatik pulmoner psödokist olgusu

V Avci*, B Beger*, K Ağengin**, E Düz*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Künt toraks travmalarında akciğer parankiminde oluşan hasarlar sıklıkla kontüzyon veya hematom olarak karşımıza çıkar. Post-travmatik pulmoner psödokistler ise künt toraks travmaları sonrasında nadiren gelişebilen akciğerin kaviter lezyonlarındandır. Çoğunlukla çocuklar ve genç erişkinlerde görülürler. Post-Travmatik pulmoner psödokistlerin büyük bir kısmı spesifik bir tedaviye gerek göstermeksizin kendini sınırlayan iyi huylu lezyonlardır. Bu çalışmada araç dışı trafik kazası sonrası meydana gelen pulmoner psödokist olgusu sunuldu.

Olgu: Araç dışı trafik kazası sonrası araç altından çıkarılan 7 yaşındaki erkek hasta acil serviste değerlendirildi. Hastada göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleri vardı. Fizik muayenesinde hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, oryante ve koopere idi. Hastanın Glaskow Koma Skala puanı 15’ti. Vital bulguları normaldi. Çekilen tomografileri sonrası bilateral pulmoner kontüzyonu, bilateral travmatik pseudo kist, sol akciğerde minimal pnömotorax, graide 2 dalak laserasyonu ve sağ ramus pubiste nondeplese kırık saptandı. Hasta yoğun bakımda gözlendi. Hastaya aneljezik, mukolitik, buhar ve antibiyotik tedavisi başlandı. Akciğer grafisi ile hemogram takipleri yapıldı. Hasta yatışının yedinci günü taburcu edildi. Birinci ve ikinci ay kontrollerinde şikayetleri olmayan hastanın kontrol akciğer grafileri normaldi.

Sonuç: Künt toraks travması sonrasında pulmoner psödokisler nadir görülmesine rağmen akılda tutulmalısı gerektiği kanaatindeyiz.

Poster - 94

Post-traumatic pulmonary pseudocyst

V Avci*, B Beger*, K Ağengin**, E Düz*

*Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery
**Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Aim: Damage of the lung parenchyma in blunt thoracic trauma frequently occurs as contusion or hematoma. Post-traumatic pulmonary pseudocysts are rare cases of lung cavitary lesions which occur after blunt thoracic trauma. They are mostly seen in children and young adults. Most of the post-traumatic pulmonary pseudocysts are self-limiting benign lesions without the need for a specific treatment. In this study, we present a case of pulmonary pseudocyst that occurred after a car accident.

Case: A 7 years old male patient who exposed to a car crush removed from  under the vehicle after accident was evaluated in the emergency care. The patient had complaints of chest pain, shortness of breath and abdominal pain. On physical examination the general condition of the patient was good, conscious was open, oriented and cooperated. The patient had a Glaskow Coma Scale score of 15. The vital findings were normal. Bilateral pulmonary contusion, bilateral traumatic pseudocyst, minimal pneumothorax in the left lung, grade 2 laceration of the spleen , and right ramus pubic non-displaced fracture were detected. The patient was observed in intensive care unit. Analgesic, mucolytic, antibiotic and vapor therapy was started to the patient. Hemogram follow-ups and  chest X-ray controls were performed often. The patient was discharged on the seventh day of his admission. At the first and second month controls, patient had no complainings and the control lung graphies of the patient were almost normal.

Conclusion: We think that pulmonary pseudocysts should be kept in mind even though they are rarely seen after blunt thorax trauma.

Kapat