Sözlü Sunum - 24

Çocuklarda Bogota Bag ve Negative-pressure wound therapy (NPWT) Deneyimi

A Atıcı, ME Çelikkaya, B Akçora

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hatay

Giriş ve Amaç:

Bogota bag ilk olarak 1984 yılında üçüncü cerrahi girişim esnasında batını kapatmak için erişkin bir hastada tarif edilmiştir.  Bugüne kadar Bogota bag dışında,  Wittmann patch, Barker’s vacuum pack ve commercial negative-pressure wound therapy (NPWT)  gibi pek çok metot tarif edilmiştir. Ancak bu yöntemlerin çoğu çocukluk yaş grubunda yaygın değildir. Bu yazıda çocukluk yaş grubunda Bogoto bag ve NPWT uygulanan altı çocuk hastanın sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Mayıs 2016 - Mayıs 2017 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen Bogota bag ve NPWT uygulanan altı hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular:

Hastaların dördü ateşli silah yaralanması nedeniyle Suriye' de acil operasyona alınıp, operasyondan sonra takip ve tedavi için hastanemize sevk edilen hastalardı. İkisi ise hirschsprung hastalığı nedeniyle opere edilen ve dirençli mikroorganizmalar tarafından oluşturulan yara yeri infeksiyonu ve evisserasyon olgularıydı. Hastaların üçü kız, üçü erkekti. Yaş ortalaması 8,5 yıl (1-14 yıl) olarak bulundu. Hastalardan üçüne acil şartlarda önce Bogota bag ardından NPWT uygulandı. Üç hastaya sadece NPWT uygulandı. Ortalama Bogota bag süresi 13,3 gün (4-7-29 gün)  ortalama NPWT süresi ise 19,6 gün (7-9-11-21-30-40 gün) olarak bulundu. Hastaların hepsinde şifa sağlandı.

Sonuç:

Bogota bag ucuz olması, kolay uygulanabilmesi, hazırlık istememesi nedeniyle acil durumlarda geçici batın kapatmalarında tercih edilebilir. Ancak bu hastalarda genellikle uzun süre tedavi gerektiğinden, tedaviye NPWT ile devam edilmelidir.

Oral Presentation - 24

Bogota Bag and Negative-pressure wound therapy (NPWT) Experience in Children

A Atıcı, ME Çelikkaya, B Akçora

Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Hatay

Introduction and Aim:

The Bogota bag was first described in an adult patient to close the abdomen during the third surgery in 1984. Until now, many methods, such as the Wittmann patch, the Barker's vacuum pack, and commercial negative-pressure wound therapy (NPWT) have been described. However, most of these methods are not common in the childhood age group. In this article, we aimed to present the results of six pediatric patients who underwent Bogoto bag and NPWT in the childhood age group.

Materials and Methods:

Between May 2016 and May 2017, six patients who treated with Bogota bag and NPWT in our clinic were retrospectively reviewed.

Results:

Four of the six patients were operated in Syria due to firearm injuries and referred to our hospital for follow-up and treatment after the operation. Two of them were wound infection caused by resistant microorganisms and evisceration cases who operated due to Hirschsprung's disease. Three of the patients are girls, three are boys. The average age was 8,5 year (1-14 year). Bogota bag was applied to the three of the patients in emergency conditions followed by NPWT. Three of the patients treated only with NPWT. The average duration of Bogota bag was 13.3 days (4-7-29 days) and average NPWT was 19.6 days (7-9-11-21-30-40 days). All of the patients were treated uneventfully.

Result:

The bogota bag is cheap, easy to apply and it doesen’t need any preparation, therefore can be preferred in cases of emergency. However, since those patients usually require long-term treatment, treatment should be continued with NPWT.

Kapat