Sözlü Sunum - 1

Hirschsprung Hastalığında Laparoskopik Seviyelendirmenin Tedavi ve Yönetime Katkısı

U Ateş, K Bahadır, G Göllü, NY Taştekin, E Ergün, M Bingöl Koloğlu, M Çakmak, T Aktuğ, H Dindar, A Yağmurlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Laparoskopik seviyelendirme ile yapılan transanal pull-through, Hirschsprung hastalığının tedavisinde popülerliği artan cerrahi bir yaklaşımdır. Bu çalışmada amaç laparoskopik seviyelendirme ile yapılan pull-through (LSPT) sonuçlarını transanal pull-through (TPT)  ile karşılaştırmaktır.

 

Hastalar ve yöntem:2006 ile 2017 yılları arasında Hirschsprung hastalığı nedeniyle ameliyat edilen 45 çocuğun dosyası geriye dönük olarak tarandı. Çocukların ameliyat olma yaşı, ameliyat süresi, çıkarılan aganglionik segment uzunluğu, oral başlama zamanı, ameliyat sonrası komplikasyon ve hastanede yatış süresi ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çocuklardan 16’sına LSPT uygulandı ve 13’ü erkek (%81), üçü kızdı (%19), ortalama yaş 13,9 ay olarak saptandı (7gün-84 ay). TPT uygulananların ( E:21, K:7) ortalama yaşı 19,6 aydı (10gün-90ay). LSPT yapılan hastalarda ortalama ameliyat süresi 2,6 saatti (2-4saat). LSPT yapılan hastalarda ortalama beslenmeye başlama zamanı 2 gün (1-3gün) iken TPT yapılan hastalarda ortalama beslenmeye başlama zamanı 2,6gündü (1-5gün). LSPT yapılan hastaların ortalama hastanede yatış süresi 4,8 gün (2-9gün), TPT yapılan hastaların ise ortalama hastanede yatış süresi 6 gün (3-14gün) olarak saptandı. Minimal invaziv yaklaşım ile ameliyat edilen çocukların takiplerinde anal darlık gözlenmezken TPT yapılan üç hastada anal darlık izlendi ve ikisinde basit dilatasyon ile düzelme görüldü. Bir çocukta ise önce kolostomi açıldı sonrasında pull-through işlemi tekrarlandı.

 

Sonuçlar: Laparoskopik seviyelendirme ile yapılan transanal pull-through ameliyatında aynı anda kolonun birçok segmentinden örnek alınabildiğinden frozen bekleme süresi diğer yönteme göre daha kısa sürmesi ve karın içi diseksiyon sayesinde transanal ameliyat kısmının daha hızlı ve efektif olması TPT yaklaşıma göre avantaj olarak görülmektedir.

Oral Presentation - 1

The management and treatment of Laparoscopic-Assisted Transanal Pull-Through in Hirschsprung’s Disease

U Ateş, K Bahadır, G Göllü, NY Taştekin, E Ergün, M Bingöl Koloğlu, M Çakmak, T Aktuğ, H Dindar, A Yağmurlu

Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Background: Laparoscopic-assisted transanal pull-through which is a minimal invasive surgical options in a Hirschsprung’s disease, is becoming an increasingly procedure. The purpose of this study is to compare outcomes of patients treated laparoscopic-asssisted transanal pull-through (LATP) or transanal pull-through (TPT).

 

Methods: A retrospective analyze were performed of 45 patients who undergone surgery between 2006 and 2017. LATP was performed 16 patients. Patients were compared based on age, operation time, level of aganglionic segment, feeding starting time, lenght of stay and postoperative complication.

 

Results: LATP was performed 16 patients who were 13 males( 81%) and 3 female(19%). The median age for LATP was 13,9 months (7days-84months).The median age for TPT was 19,6 months (10days-90 months). The mean starting feeding time was 2 days (1-3 days) vs 2,6 days for LATP and TPT respectively. The mean operation time for LATP was 2,6 hours (2-4 hours). While the mean hospital stay for LATP was 4,8days (2-9 days), mean hospital stay for TPT was 6 days(3-14 days). There was no anal stenosis with performing minimal invasive procedure. Complication in TPT group included anal stenosis in 3 patients. Hegar dilatation was performed 2 patients everyday. One patient who had anal stenosis, underwent stoma surgery. After that performed TPT.

 

Conclusion:The advantage of LATP surgeries frozen waiting time was shorter because of sending several colon segment at the same time. In addition, the possibility of intraabdominal dissection allows transanal surgery to be faster and more effective.

Kapat