Poster - 74

Apendisitli Çocuklarda Tiyol / DisülfidHemostazı ve Bilirubin Düzeyinde Değişiklikler

F Mammadov*, G Göllü*, U Ateş*, Ö Erel**, M Alışık**, Bİ Ergüder***, M Bingöl Koloğlu*, A Yağmurlu*, T Aktuğ*, H Dindar*

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya AD, Ankara, Türkiye
***Ankara Üniversitesi

Giriş:Çocuklarda tiyol/disülfid hemostazı ve bilirubin düzeylerinin akut apendisit (AA) ve komplike apendisit (KA) olan incelenmesi amacıyla ileriye yönelik çalışma planlandı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, 25 akut apendisit, 27 komplike apendisit ve 30 sağlıklı çocuk dahil edildi. Beyaz küre sayısı, CRP, total bilirubin, direkt bilirubin, disülfid, serum naturaltiyol (SNT), total tiyol (TT) değerleri ve disülfid/SNT, disülfid/TT oranları kaydedildi.

Sonuçlar: Ortalama disülfid, SNT, TT değerleri ve disülfid/SNT ve disülfid/TT oranları AA ve KA’lerde anlamlı derecede yüksek bulundu. AA ve KA arasında parametreler açısından anlamlı fark saptanmadı. Disülfid/TT oranı için eşik değeri %5 duyarlılık ve %96 özgünlük ile 6,5 idi. AA ve KA grupları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında TB ve DB değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğu izlenirken, AA ve KA arasında anlamlı fark saptanmadı. TB için eşik değer %54 duyarlılık ve %94 özgünlük ile 0,74 mg/dL, DB için eşik değer %75 duyarlılık ve %94 özgünlük ile 0,24 mg/dL olarak saptandı.

Sonuç: Apendisit olan çocuklarda tiyol/disülfid hemostazının disülfid yönüne kaydığı görüldü. Test pozitif çıktığında, apendisit olma ihtimali yüksektir. HiperbilirubinemiKA'i ayırt etmez, ancak apendisitli çocuklarda tanısal değeri olabilir.

Poster - 74

The Alteration of Thiol/ Disulphide Hemostasis and Bilirubin Levels in Children with Appendicitis

F Mammadov*, G Göllü*, U Ateş*, Ö Erel**, M Alışık**, Bİ Ergüder***, M Bingöl Koloğlu*, A Yağmurlu*, T Aktuğ*, H Dindar*

*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey
***Ankara University

Introduction: A prospective study was planned to investigate thiol/disulphide homeostasis and bilirubin levels in children with acute appendicitis(AA) and complicated appendicitis(CA).

Patients and the Method: 25 children with AA, 27 children with CA and 30 healthy children were included in the study. WBC, CRP, total bilirubin(TB) and direct bilirubin(DB), disulphide, serum natural thiol(SNT), total thiol(TT) values and disulphide/SNT, disulphide/TT ratios were determined.

Results: The mean disulphide, SNT, TT and disulphide/SNT and disulphide/TT ratios was significantly higher in both AA and CA. The difference between AA and CA for the parameters of Thiol/disulphide hemostasis was not significant. The cut off value of disulphide/TT ratio was 6.5 with sensitivity of 5% and specificity of 96%. While the TB and DB levels were significantly higher in AA and CA compared to controls, there was no difference between AA and CA. The cut off value of TB and DB was 0.74mg/dL and 0.24mg/dL with sensitivity of 54% and 75% and specificity of 94% and 94%, respectively.

 Conclusion: Thiol/disulphide homeostasis shifted towards disulphide direction in children with appendicitis. When the test is positive, the likelihood of appendicitis is high. Hyperbilirubinemia does not distinguish CA but it may have diagnostic value in children with appendicitis.

Kapat