Poster - 52

AML Tedavisinde Beklenmeyen Komplikasyon: Duodenojejunal Striktür

A Karaman*, Ö Balcı*, F Özbay Hoşnut**, G Şahin**, G Şahin**, İ Karaman*

*Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
**Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara

Çocukluk çağı akut myeloid lösemisi (AML) yoğun kemoterapi uygulamasıyla %90’a varan oranlarda remisyon sağlanabilen bir çocukluk çağı hematolojik malignansisidir. Bu yazıda AML kemoterapisi sırasında gelişen bir duodenojejunal striktür olgusu sunulmuştur.

AML tanısıyla 3 aydır kemoterapi uygulanan 15 aylık kız hasta karın ağrısı ve tekrarlayan kusma şikayetiyle tarafımıza danışıldı. Ayakta direkt batın grafisinde sağ üstte mide hava cebinin distalinde sebat eden hava-sıvı seviyesi saptandı. Hastanın ultrasonografisinde; mide ve duodenumda dilatasyon, sol üst kadranda 47 mm çapa ulaşan dilate ince barsak ansı saptandı. Opaklı grafide, duodenum dilate ve hipotonikti, duodenojejunal obstrüksiyon olduğu görüldü. Üst GİS endokopisinde; duodenum 2. kıtaya 10 cm mesafede dilate, mukoza erozyone, baryum artıkları arasında plastik oyuncak telefon tuşları mevcuttu. 10. cm’den sonra lümende skobun ilerlemesine izin vermeyen darlık, ülserler ve kanama odakları saptandı. Eksplorasyonda duodenum 3. kısmı ile 4. kısmı bileşkesinden itibaren duodenum ve 30 cm'lik jejunumun duvarı kalınlaşmış, ödemli, yer yer sert darlık alanları içeriyordu. Etkilenen barsak kısmını içerecek şekilde duodenojejunal rezeksiyon anastomoz yapıldı. Patolojisi aktif yoğun mukozal inflamasyon, hiperemi ve submukozada belirgin fibrozis olarak raporlandı.

Tedavisinde yoğun kemoterapinin kullanıldığı AML'de, bu tedaviye bağlı myelosupresyon ve mukozit gibi komplikasyonlara sıkça rastlanır. AML tedavisi sırasında duodenojejunal striktür gelişimi ise daha önce bildirilmemiştir.

Poster - 52

Unexpected Complication in AML Treatment: Duodenojejunal stricture

A Karaman*, Ö Balcı*, F Özbay Hoşnut**, G Şahin**, G Şahin**, İ Karaman*

*Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara
**Ministry of Health Dr Sami Ulus Children's Hospital, Ankara

Childhood acute myeloid leukemia (AML) is a childhood hematological malignancy that can be remission up to 90% by intensive chemotherapy. Here we present a case of duodenojejunal stricture that occurred during AML chemotherapy.

A 15-month-old girl with AML, was consulted to the pediatric surgery department with the complaints of abdominal pain and recurrent vomiting after a 3 months chemotherapy period. A plane abdominal x-ray showed a persistent air-fluid level distal to the gastric air on the right upper part of the abdomen. Ultrasonography of the patient revealed dilation of the stomach and duodenum, and a dilated intestinal segment reaching a diameter of 47 mm in the left upper quadrant. In the upper GI contrast studies; dilated and hypotonic duodenum and duodenojejunal obstruction were detected. In the upper GI endoscopy; there was nearly 10 cm dilated duodenum at the second part of the duodenum, mucosa was eroded and there were barium residues and buttons of a plastic toy telephone in the lumen. After this dilated 10 cm, ulcers, bleeding spots and severe stenosis that did not allow further passage were detected. During laparotomy; the walls of the 3rd and 4th part of duodenum and 30-cm-length jejunum were thickened, edematous and there were locally stricture areas. Duodenojejunal resection of the affected parts and anastomosis were performed. Pathology was reported as active intense mucosal inflammation, hyperemia, and marked fibrosis in the submucosa.

Complications such as myelosuppression and mucositis due to this treatment are frequently encountered in AML where intensive chemotherapy is used in treatment. But the duodenojejunal stricture during AML therapy has not been previously reported.

Kapat