Poster - 40

Hipospadias cerrahisi sonrası nadir bir komplikasyon: epidermoid inklüzyon kisti

VS Erikci*, M Mert*, T Altundağ*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Epidermoid inklüzyon kistleri (EİK) travma veya cerrahi uygulamalar sonrasında epidermal dokunun subkutanöz doku veya dermise implantasyonu sonucu meydana gelir. Bu kistler içinde keratin bulunan çevresi keratinize skuamöz epitelle çevrili gerçek kistlerdir. 1 yaşında iken koronal hipospadias sebebi ile deri grefti kullanılarak opere edilen 5 yaşında erkek olgu ameliyat sonrası penis ventralinde şişlik belirmesi ve şişliğin giderek büyümesi üzerine ventral penil kitle ön tanısı ile yatırıldı. Genel anestezi altında orta hat rafenin devamı şeklinde vertikal insizyon yapıldı ve kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme 2x1,5x0,7 cm boyutlarında dış yüzü kapsüllü, kesitlerde içinden keratinöz materyal boşalan epidermoid kist olarak raporlandı. Ameliyat sonrası gidişat sorunsuz seyretti. EİK'leri doğumsal veya edinsel olarak görülebilir. Doğumsal tipleri median rafenin embriyolojik olarak anormal kapanması sonucu meydana gelir. Edinsel EİK ise travma veya cerrahi işlemler sonrası oluşan nadir görülen bir komplikasyondur. Literatür incelemesinde penil EİK olguları sıklıkla sünnet işlemi sonrası bildirilmişse de, hipospadias onarımı sonrası nadir bir komplikasyon olarak üretro-kutanöz fistül oluşumuna sebep olan EİK de tanımlanmış, hipospadias onarımı sonrası üretro-kutanöz fistülün eşlik etmediği pediatrik EİK saptanamamıştır. Olgumuz başkaca bir komplikasyon olmadan EİK saptanmış ilk pediatrik hipospadias olgusu olması sebebiyle sunulmaktadır. Gerek sünnet gerekse hipospadias cerrahisi sonrasında çocuklarda oluşabilecek tekrarlayan psikolojik ve cerrahi travmalardan kaçınmak için işlem yapılırken gerekli hassasiyet ve özen gösterilmeli ve cerrahi girişim sırasında epidermal dokunun subkutanöz doku ve dermise implantasyonundan kaçınılmalıdır.

Poster - 40

A rare complication after urethroplasty: epidermoid inclusion cyst

VS Erikci*, M Mert*, T Altundağ*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Epidermoid inclusion cysts (EIC) occur as a result of the implantation of the epidermal keratinized squamous epithelial cells and sebaceous glands into the dermis and subcutaneous tissue after trauma and surgical interventions. These masses are real cysts containing keratized material and are surrounded by keratinized squamous epithelial cells. A 5-year-old boy was admitted to our clinic with a diagnosis of a ventral penile mass. The patient had been operated elsewhere at the age of 1 year for an anterior hypospadias with a usage of skin graft covering urethroplasty. Initially the mass was reported to be small, but later it started to grow rapidly. Under general anesthesia with a vertical insicion on the ventral aspect of the penis the cystic mass was totally excised. Histopathological examination revealed an epidermal inclusion cyst with a dimension of 2x1.5x0.7 cm. The cyst had a capsule  at the outer surface and contained keratinized material inside. Postoperative follow-up was uneventful. EICs can be congenital or acquired. Congenital forms may represent the result of abnormal embryologic closure of the median raphe. Acquired forms can arise after trauma or penile surgery. Literature on this subject reveals that most patients with EIC were reported following circumcision. An EIC of the penis after urethroplasty causing an urethro-cutaneous fistula has also been reported. Literature examination reveals that after hypospadias surgery  there is no pediatric patient with a EIC not associated with an urethro-cutaneous fistula. Presented child is probably the first case of EIC following hypospadias surgery  not associated with other complications of hypospadias. In order to avoid psychological and surgical trauma that can be seen after circumcision and hypospadias surgery in children, all the surgical interventions should be performed carefully. During surgical intervention implantation of the epidermis into the dermis and subcutaneous tissue should also be avoided.

Kapat