Sözlü Sunum - 11

İnvajinasyonun Hidrostatik Redüksiyon Tedavisinde Pediatrik Yüz Skalasının Etkinliği

B Beger*, V Avci*, K Ağengin**, E Düz*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: invajinasyon 2 yaş altı çocuklarda en sık akut batın sebebidir. Hastalar  klinik olarak ,kolik karın ağrısı , kusma ve rektal kanama triadı ile başvurur. Karın ağrısı çocuklardadisfori , mutsuzluk ve ajitasyon oluşturur. Bu vücut hali ve duygu durumu yüz hatlarına ve mimiklere belirgin olarakyansır.Wong-Baker  ağrılı yüz skalası çocuklarda ağrı durumunu belirlemede sık kullanılan bir yöntemdir.

Materiyal ve metod: 2016 ocak – 2017 haziran tarihleri arasında yaşları  6ay – 2yaş arasında değişkenlik gösteren invajinasyon tanılı 14 çocuk çalışmaya alındı. Tüm hastalara invajinasyon tanısı USG ile konuldu. USG eşliğinde hidrostatik redüksiyon ile tedavisi planlanan hastaların  enema redüksiyonu öncesi ve sonrası pediatrik yüz skalaları  WONG-BAKER FACE PAİN SCALE baz alınarak dökümante edildi. Başlangıçta hastaların  tümü skalanın ağır semptom  aralığında idi. İşlem sonrası 14 hastanın 12si  0-4 aralığında (semptomsuz veya hafif semptomlu) grupta gözlendi. Hastaların 2 tanesi 4-10 aralığındaki(orta ve ağır semptomlu)  grupta yer aldı. Bu hastalarda kontrol ultrasonografilerinde target  görünümünün sebat ettiği saptandı ve rekürrent kabul edildi.

Sonuç: Sonuç  olarak;Wong- Baker ağrı skalasının, invajinasyonda USG eşliğinde hidrostatik redüksiyonile tedavinin başarısını  öngörmede etkin olabileceği kanısındayız.

 

 

Oral Presentation - 11

Effectıveness Of Pedıatrıc Face Scale In Hydrostatıc Reductıon Treatment Of Intususeption

B Beger*, V Avci*, K Ağengin**, E Düz*

*Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery
**Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Introductıon:Invagination is the most common cause of acute abdomen in children under 2 years of age. Patients clinically present with a triad of colonic abdominal pain, vomiting and rectal bleeding. Abdominal pain causes dysphoria, unhappiness and agitation in children. This body state and emotional statea reclearly reflected in the facial features and mimics. Wong-Baker face pain scale is a commonly used method of determining pain status in children.

Material and method: Between January 2016 and June 2017, 14 children within vagination who ranged from 6 months to 2 years were included in the study. All cases were diagnosed with USG.  Before and after enema reduction, Pediatric facial scales of patients who were planned to treat with USG-assisted hydrostatic reduction were documented on the basis of WONG-BAKER FACE PAIN SCALE. Initially, all patients were in the severe symptom interval of the scale. After the procedure, 14 patients were observed in the group of 0 to 4 (symptomless or mildly symptomatic). Two of the patients were in the 4-10 (moderate and severe symptoms) group. In these patients, the target view of the control ultrasonography was confirmed to be persistent and accepted as recurrent.

Conclusıon: As a result; We believe that the Wong-Baker pain scale may be effective in predicting the success of intususeption treatment with USG assisted hydrostatic reduction.

Kapat