Poster - 76

Operasyon Masasına Alınan İnvajinasyonlu Çocuklarda Genel Anestezi Altında Ultrasound Eşliğinde Hidrostatik Redüksiyon Son Kez Denenmeli Midir? :Leading Pointin Iskalanması Açısından Kaygı Duymalımıyız?

B Beger*, V Avci*, K Ağengin**, E Düz*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:İnvajinasyon2 yaş altında en sık görülen akut batın nedenidir. USG en önemli tanı aracıdır.Likit enemaredüksiyon veairenemareduksiyon,invajinasyonda standart başlangıç tedavi yöntemleridir.Literatürde; invajinasyon tanılı hastalarda  %2-5 oranında leadingpoint bildirilmektedir.Nonsurgical tedavi yöntemleri leadingpoint olması durumunda başarısız olabilmektedir.Operasyon masasında genel anestezi altında kas gevşemesine bağlı olarak USG eşliğinde hidrostatik redüksiyon invajinasyon tedavisinde oldukça etkili olmaktadır. Redüksiyon sağlanmış olgularda leadingpoint ekarte edilemediği için rekkürrens riski devam etmektedir.

Materyal  ve Metod: Çalışmaya yaşları 6 ay- 4 yaş olan  çocuk cerrahisi kliniğinde USG ile invajinasyon tanısı alan ve 2 hidrostatik redüksiyona rağmen yanıt alınamayan 7 hastaya operasyon masasında genel anestezi altında usg eşliğinde hidrostatik redüksiyon yapıldı. Olguların 5’i erkek 2 si kızdı.  USG eşliğinde yapılan hidrostatik redüksiyonla 4 olguda tam redüksiyon sağlanırken 3 olguda açık cerrahiye geçildi. Redüksiyon sağlanmış olgularda nüks saptanmadı. Olguların 1 inde spontan redüksiyon saptandı. 1 hastada meckel divertikülü nedeni ile invajinasyon, 1 hastada ise perfore apandisit saptandı.

Sonuç:Her invajinasyonlu hastadaleadingpoint olmayacağı ve her leadingpointininvajinasyona sebep olmayacağı göz önünde bulundurularak operasyon masasında son kez yapılacak USG eşliğinde hidrostatik redüksiyon hastayı gereksiz cerrahi morbiditeden koruyabilir.

Poster - 76

Should We Try Hydrostatıc Reductıon Last Time Under General Anesthesıa İn The Children With İntusiseption Which Has Taken To Operation Table : Must We Be Worried To Miss The Leadıng Poınt?

B Beger*, V Avci*, K Ağengin**, E Düz*

*Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery
**Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Introductıon: Intususeption is the most common cause of acute abdomen under 2 years of age. USG is the most important diagnostic tool. Liquid enema reduction and air enema reduction are standard initial treatment methods for intussusception. In the literature; Patients diagnosed with intussusception are reported with a leading point of 2-5%. Non-surgical treatment methods can fail in the leading point presence. Due to muscle loosening with general anesthesia, hydrostatic reduction with USG co-operation is very effective in the treatment of intususeption. The risk of recurrence continues in reducted cases because the leading point presence can not be excluded.

Materıals And Methods:  in the Department of Pediatric Surgery, 7 patients who were diagnosed as invagination with USG aged between 6 months and 4 years, and who were unable to respond despite 2 hydrostatic reductions, underwent hydrostatic reduction under general anesthesia with USG. There were 5 males and 2 females.USG assisted Hydrostatic reduction resulted in complete reduction in 4 cases and 3 cases needed open surgery. No recurrence was detected in the cases which are reducted. Spontaneous reduction seemed in one case. One patient had invagination casued by Meckel's diverticulum and one patient had perforated appendicitis.

Conclusıon: Considering that there will not be a leading point in each invaginated patient, and that each leading point will not cause invagination, trying USG assisted hydrostatic reduction last time in the operation room may protect the patient from unnecessary surgical morbidity.

Kapat