Sözlü Sunum - 59

DENEYSEL SPERMATİK KORD HASARININ RAT MODELİNDE KORD VE TESTİS ÜZERİNE ETKİLERİ

EE Arslan, LH Güney, E Fakıoğlu, T Acer Demir, A Hiçsönmez

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Spermatik kord inguino-skrotal bölge ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli inguinal yapıdır. Cerrahi olarak spermatik kord ve elemanlarına uygulanan hasarların, testiküler hasara ve sonuç olarak infertiliteye neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, ratlarda vas deferenste oluşturulan hasar tiplerinin; vas deferens, testis ve epididim üzerinde oluşturduğu etkilerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada kullanılan 34 adet prepubertal erkek Sprague Dawley rat; deneysel digital kompresyon, traksiyon, kesi ve kontrol grupları olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Digital kompresyon grubunda sağ vas deferens serbestleştirilerek ılık ıslak spanç ile iki parmak arasında 4 dakika basınç uygulandı. Traksiyon grubunda sağ vas deferens serbestleştirildikten sonra askıya alınarak 10 gr ağırlık ile 4 dakika traksiyon uygulandı. Kontrol grubunda cerrahi model uygulanmadı, sadece vas deferens ve testis varlığı görüldü. Kesi grubunda ise sağ vas deferens serbestleştirildikten sonra testiküler arter ve vene zarar verilmeden ortasından tam kesi yapıldı. Vas deferens iki yönden tam kat iki dikiş ile onarıldı. Yirmi sekiz gün sonra tüm hayvanlar sakrifiye edildi. Sağ testis, epididim ve vas deferens hücre değişiklikleri makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi.

Vas deferenste sperm varlığı değerlendirmesinde en az sayıda rat traksiyon grubunda mevcuttu (3/9) (p=0,027) ve vas deferens iç çap dağılımları değerlendirilmesinde belirgin azalma gözlendi (p=0,009). Kesi grubunda vas deferens kas kalınlığı/dış çap oranında belirginazalma tespit edildi(p=0,034). Model gruplarında seminifer tübül çap ve sağ testis hacim ortalamaları açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilemezken kesi grubunda sağ ve sol testis hacimleri kendi arasında kıyaslandığında fark anlamlı olarak azalmıştı (p=0,008).

Bu bulgulara göre operasyon esnasında korda uygulanan gerilme ile lümen içerisinde sperm varlığı belirgin olarak etkilenmektedir. Kesi sonrası onarım yapılan vakalarda sperm varlığının devam ediyor olması hasarlanma sonrası onarımın önemini göstermektedir. Yapılacak ameliyatlarda vas deferensi korumak için olabildiğince dikkat etmek gerekmektedir.

Oral Presentation - 59

Effects of Experimental Spermatic Cord Injury on Cord and Testis in Rat Model

EE Arslan, LH Güney, E Fakıoğlu, T Acer Demir, A Hiçsönmez

Baskent University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Spermatic cord is the most important inguinal structure to be protected from injury in inguino-scrotal region operations. It is known that surgical damage to the spermatic cord and its components also causes testicular damage and lead to infertility. In this study, it was aimed to investigate the effects of different types of vas deferens injury on vas deferens, testis and epididymis in rats.

Thirty four prepubertal male Sprague Dawley rats used in the study and were divided into 4 groups; digital compression, traction, incision and control groups. In digital compression group, the right vas deferens were released and the pressure was applied between the two fingers for 4 minutes with a warm wet sponge. In the traction group after the right vas deferens were released, traction was applied with a weight of 10 g for 4 minutes. In the control group no surgical model was applied, only vas deferens and testicular presence was observed. In the incision group, the right vas deferens were released and then a complete incision was made from the middle of the vas deferens without damaging the testicular artery and vein. The vas deferens was repaired in two directions with two sutures. Twenty eight days later, all animals were sacrificed.

Cell changes that occurred in the right testis, epididymis and vas deferens were evaluated by macroscopic and microscopic. In traction group has least number of rats who have had sperm present in vas deferens (3/9) (p=0,027) and there was significiant decrease of inner diameter of vas deferens (p=0,009). In incision group, vas deferens muscle thickness per external diameter ratio showed significant decrease (p=0,034). There was no statistically significant difference in mean seminiferous tubule diameter and right testis volume within groups. When the right and left testis volumes were compared in the incision group, the difference was significantly decreased in the right testis (that the procedure applied) (p = 0.008).

According to these findings, the presence of sperm in the vas deferens lumen is significantly affected by the traction applied to the cord during operation. The presence of sperm in case of the incision group shows the importance of post-injury repair. During inguinal surgeries care must be taken to protect vas deferens especially from traction.

Kapat