Poster - 77

Dikkat !!! Abdomen Bilgisayarlı Tomografi "Girdap İşareti"

FT Güvenç, A Karaman, B Yağız, Ö Balcı, İ Karaman, İF Özgüner

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş

İntestinal malrotasyon; safralı kusma ve volvulus şeklinde genellikle yenidoğan döneminde bulgu verir. Yenidoğan dönemi sonrasında ise siklik kusma, karın ağrısı ve gelişme geriliği gibi klinik bulgular görülür. Burada 3 yaşına kadar hiçbir klinik bulgu vermeyen ve abdomen bilgisayarlı tomografisi (BT) ile tanı koyulan bir midgut volvulus olgusu sunulmuştur.

Olgu sunumu

3 yaşında erkek hasta bir günlük karın ağrısı ve 5-6 kez safralı kusma şikayetiyle başvurdu. Yarık dudak-damak nedeniyle operasyon dışında öyküde başka patoloji yoktu. Hastanın batın muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet saptandı. Ayakta direkt batın grafisi ve abdominal ultrasonografide bir patoloji saptanmayan hastaya batın tomografisi çekildi. Abdomen BT'de; mezenterin ve süperior mezenterik venin (SMV), süperior mezenterik arter (SMA) etrafında helezon şeklinde sarılmış olarak görüldüğü "girdap işareti" bulundu ve midgut volvulus tanısı koyuldu. Operasyonda 720 derece midgut volvulus saptanan hastanın volvulusu düzeltildi ve Ladd prosedürü uygulandı. Postop sorunu olmayan hasta 6. gün şifayla taburcu edildi.  

Tartışma

Malrotasyona bağlı volvulus en sık yenidoğan döneminde görülmekle birlikte, hayatın herhangi bir döneminde de gelişebilir.  İleri yaşlarda başvuran hastalarda da genellikle tekrarlayan karın ağrısı, safralı kusma gibi şikayetler mevcuttur. Olgumuzun 3 yaşına kadar hiçbir bulgu vermemesi tanıda güçlüğe neden olmuş ve BT ile tanı koyulmuştur. 

Poster - 77

Caution!! “Whirl Sign” on Abdominal Computed Tomography

FT Güvenç, A Karaman, B Yağız, Ö Balcı, İ Karaman, İF Özgüner

Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Introduction

Intestinal malrotation is usually present in the neonatal period and most commonly present with bilious vomiting and volvulus. Beyond the newborn period, clinical manifestations may differ and patients my present with vague symptoms such as cyclic vomiting, abdominal pain, and growth retardation. Here we present a 3 years old child with midgut volvulus diagnosed by abdominal computed tomography (CT) without any previous complaint or sign of malrotation.

Case report

A 3-year-old male patient has admitted with abdominal pain lasting for 1 day and 5-6 times bilious vomiting. He had a history of surgery for cleft lip-cleft palate. On physical examination, epigastric local tenderness is noticed. Abdominal x-ray and abdominal ultrasonography images did not indicate any specific condition and the patient underwent abdominal tomographic imaging. On abdominal CT imaging, mesentery and superior mesenteric vein (SMV) are found to be wrapped around the superior mesenteric artery (SMA) in the form of a helix, and the midgut volvulus is concluded. The patient underwent surgical exploration and encountered 720 degrees of midgut volvulus is corrected with completion of Ladd procedure. Postoperative course was uneventful and patient is discharged on postoperative day 6.

Conclusion
Volvulus associated with malrotation is commonly encountered in the newborn period, but may present at any age. Complaints such as recurrent abdominal pain and bilious vomiting may be presenting signs of volvulus associated with malrotation admitted at older ages. As our case is late presentation, differential diagnosis was challenging and advanced imaging with CT was necessary.

Kapat