Sözlü Sunum - 35

BOCHDALEK HERNİSİ TANISI İLE OPERE OLAN HASTALARDA GEÇ DÖNEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AE Hakalmaz*, Ş Emre*, R Özcan*, G Topuzlu Tekant**, S Celayir**

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Amaç

Konjenital diyafragma hernisi (KDH) nedeniyle bir yaşından önce kliniğimizde opere olan hastaların postoperatif takiplerinde saptanan sorunların belirlenmesi, perioperatif bulguların uzun dönemdeki sorunlar açısından yenidoğan ve infantil dönemde opere olan hastalarda karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.

 

Yöntem

Kliniğimizde opere edilen ve postoperatif takipleri yapılan KDH hastalarından 8 yaş üzerinde olan ve son 1 yıldaki poliklinik verileri bulunan 16 hastanın dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar operasyon yaşına göre infantil ve yenidoğan dönemi olmak üzere iki grupta incelendi. Dosyalarda; preoperatif öngörüsel veriler, postoperatif dönem bulguları, geç dönemdeki hastalıklar ve tanısal çalışmalar değerlendirildi.

 

Bulgular

Hastalarda E/K oranı: 3/1, sağ/sol oranı: 15/1, ortalama yaş 13.1 (9-17 yaş), ortalama takip süresi 13yıl idi (8-17 yıl). Hastaların 3’ü infantil, 13’ü yenidoğan döneminde tanı almıştı. Yenidoğan dönemi hastalarının ortalama doğum kilosu 3325gr (1860-4500gr), doğum haftası 39hafta (33-40hafta), operasyon yaşı 65saat (23-144saat), postoperatif yatış süresi 22 gündü (9-77 gün). Eşlikli anomali sıklığı %46, ilk 6 saatte semptomatik olma oranı %85’ti. İnfantil dönemde ortalama operasyon yaşı 9 ay (5-11ay), postoperatif yatış süresi 13 gündü (5-29gün). Hastaların tümüne laparotomi ile primer onarım yapılmıştı. Kese %38 hastada saptanmıştı. Hastaların %68’inde mide, %31’inde karaciğer herniyeydi. Uzun dönemde, yenidoğan dönemi hastalarının %85’inde, infantil dönem hastalarının %33’ünde sorun saptanmıştı. Skolyoz 6, astım 5, GER 4, pektus ekskavatum 4, inmemiş testis 3, büyüme geriliği 2 hastada saptanmıştı. Takibinde sorunsuz hasta sayısı 4’tü(%25).  Spirometrilerde, 2 hastada restriktif, bir hastada obstrüktif bozukluk mevcuttu. Bilgisayarlı tomografilerde artmış havalanma paterni ve pulmoner asimetri saptandı.

 

Sonuç

Hastaların %75’inde uzun dönemde tedavi veya takip gerektiren sağlık sorunlarının görülmesi, bu hastaların adölesan döneme dek takibinin gerekliliğini vurgular niteliktedir.

Oral Presentation - 35

THE EVALUATION OF LATE TERM RESULTS OF PATIENTS OPERATED FOR BOCHDALEK HERNIA

AE Hakalmaz*, Ş Emre*, R Özcan*, G Topuzlu Tekant**, S Celayir**

*Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
** Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Purpose

Is to determine problems in long-term follow-up of patients operated in infancy and newborn period for congenital diaphragmatic hernia (CDH) in our clinic before one year of age and to evaluate significance of peroperative findings on long-term results.

Method

Among patients, 16 above 8 years of age with outpatient control in the past year were investigated retrospectively. Patients were grouped regarding operation age as newborn and infancy period. Preoperative predictive data, early and late postoperative findings, dignostic studies, disorders were evaluated.

Results

Male-to-female ratio was 3/1, right-to-left sided hernia was 15/1. Average age was 13.1 (9-17). Average follow-up was 13years (8-17). Thirteen patients were diagnosed in newborn period, 3 in infancy. For newborns, average birth weight was 3325gr (1860-4500), delivery time was 39th gestational week (33th-40th). Assosciated anomaliy rate was 46%, 85% were symptomatic in postnatal 6hours. Average operation age was 65 hours (23-144), postoperative hospitalization was 22 days (9-77). For infants, average age at operation was 9months (5-11), postoperative hospitalization was 13 days (5-29). Patients underwent laparotomy-primary repair. Hernia sac was present in 38%. Stomach herniated in 68%, liver in 31%. On follow-up, disorders were encountered in 85% of newborns and 33% of infants. Scoliosis presented in 6, asthma in 5, gastroesophageal reflux (GER) in 4, pectus excavatum in 4, undescended testis in 3, failure to thrive in 2 patients. Four cases (25%) were uneventful. Spirometry revealed obstructive dysfunction in 1, restrictive in 2 patients. CT showed increased aeration and pulmonary assymetry.

Conclusion

Among evaluated patients, 75% showing disorders requiring treatment or observation indicates the need for follow-up until adolescence.

Kapat