Poster - 35

Efmann Tip 1 Hipospadik Üretral Duplikasyon

A Karaman, B Yağız, S Akman, İF Özgüner, İ Karaman

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Hipospadias alt üriner sistemin sık görülen konjenital anomalilerinden biri olmakla birlikte, üretral duplikasyon ile birlikteliği nadirdir. Burada glanuler hipospadiasa eşlik eden Efmann tip 1 üretral duplikasyon birlikteliği sunulmuştur.

Bir yaşında erkek hasta idrar deliğinin aşağıda olması şikayetiyle başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde; glanuler yerleşimli hipospadik mea mevcuttu ve buradan idrar çıkışı olduğu görüldü. Hipospadik meanın dorsal kısmında, glansın tepesine yakın yerleşimli ikinci bir açıklık olduğu görüldü. Bu açıklıktan ilerletilen sarı intraketin penis gövdesi boyunca devamlılığı olduğu görüldü. Dorsal üretral meadan opak verilerek çekilen grafide, 2 cm uzunluğunda Efmann tip 1 üretral duplikasyon olduğu ve  proksimale devamlılığı olmadığı görüldü. Sistoüretroskopi eşliğinde, hipospadik meadan girilip, minimal invaziv yöntemle üretro-üretrostomi yapılarak, dorsal ve vental üretra birbiriyle birleştirildi. Glanuler hipospadias onarımı yapıldı. Hastanın postop takiplerinde sorun olmadı.

Üretral duplikasyon nadir görülen kompleks bir konjenital anomalidir. Cerrahi herhangi bir müdahale yapılmadan önce gerekli radyolojik incelemelerin tamamlanması ve cerrahinin her hastaya özel bireysel olarak planlanması önemlidir. Ameliyatta öncelikle sistoüretroskopi yapılarak fonksiyonel üretranın tespit edilmesi ve duplike sistemle normal üretra ilişkisinin ortaya konulması gereklidir. 

 

Poster - 35

Efmann Type 1 Hypospadiac Urethral Duplication

A Karaman, B Yağız, S Akman, İF Özgüner, İ Karaman

Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Although hypospadias is a common congenital disorder of the lower urinary tract, it is uncommon to co-exist with urethral duplication. Here we present a case of co-existing Efmann type 1 urethral duplication and glanular hypospadias.

One-year-old male patient brought to us for proximally located urinary meatus. On physical examination, a glanular hypospadiac urethral meatus is observed and urine flow is observed. Additionally, another opening is noticed on dorsal side of the former urethra ending near the top the glans penis. A yellow angiocatheter is introduced through the dorsal opening and its course through the penile body is demonstrated. Plain x ray after contrast adminstration through the accessory meatus demonstrated a 2 cm duplicated urethral tract without any communication with the native urethra. With the help of cystourethroscope entered through the hypospadiac ventral opening, urethro-urethrostomy is performed in a minimally invasive manner to connect the both lumen. Glanular hypospadias is repaired. Postoperative course was uneventful.

Urethral duplication is a rare complicated congenital anomaly. It is important to complete the radiological imaging before the operation and surgical intervention should be individualised accordingly. During the surgical procedure, diagnostic endoscopy should be performed to confirm the functional urethra and anatomic relation of the duplicated and native urethra.

Kapat