Sözlü Sunum - 69

Bochdalek Hernisi’nde prognostik faktörler

M Saraç*, T Tartar*, Ü Bakal*, M Aydın**, i Akdeniz*, A Kazez*

*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Elazığ
**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. Hast. Yenidoğan Bilim Dalı

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Bochdalek hernisi nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların klinik sonuçları üzerine etkili olan faktörlerin ortaya konulmasıdır.

Yöntem: 2001-2016 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan 43 Bochdalek hernili olgu incelendi.

Bulgular: Hastaların 36’sı yenidoğan, 7’si geç tanılı olgulardı. E/K oranı 23/20 idi. Geç tanılı hastalarda eksitus yoktu ve 2’sinde ilave olarak intratorasik yerleşimli ektopik böbrek mevcuttu.

Yenidoğan dönemindeki hastaların ortalama cerrahi yaşları 4.3±1.5 gün, gestasyonel yaşları 37.2±1.5 hafta, anne yaşları 29.6±5.7 yıl ve doğum ağırlıkları 3016±462 g idi. Mekanik ventilatörde kalma süresi ortalama 9.4±11.6 gündü. Yenidoğan döneminde mortalite oranı oranı %25 iken geç dönemde %0 idi.  Hastaların 2’si ikizdi. Gestasyonel yaşı ≤36 hafta hastalardaki mortalite oranı %50, >36 hafta olan hastalardaki %17.8 oranına göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p=0.046). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan olguların mortalite oranı %47.1, çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesindeki olgulardaki %5.2 mortalite oranına göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p=0.02). Prenatal teşhis konulan olguların mortalite oranı %42.9,  1. dakika apgar skoru 5 ve altında olan olguların %29.6, 5’in üzerinde olan olguların %11.1, pulmoner hipertansiyon tespit edilen olguların %62.9 idi. Sağ Bochdalek hernili olgularda mortalite yoktu. Eksitus olan hastaların %77.7 majör konjenital kardiyak anomali mevcuttu. Eksitus olanlarda pulmoner vazodilatatör ajan ve  high-frequency oscillatory ventilation’lu (HFO) kullanımı daha yoğundu.

Sonuç: Yenidoğan dönemindeki Bochdalek hernili hastalardaki mortalite oranımız %25 idi. Pulmoner hipertansiyon, prematurite, düşük apgar skoru, cerrahi ekipten uzak hasta takibi   mortaliteyi etkilemektedir.

Oral Presentation - 69

Prognostic factors in Bochdalek Hernia

M Saraç*, T Tartar*, Ü Bakal*, M Aydın**, i Akdeniz*, A Kazez*

*Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
**Firat University Medical Faculty Dept. of Pediatrics and Neonatology

 

Objective: The aim of this study is to reveal the factors effective on clinical outcomes of the patients who underwent surgery with the indication of Bochdalek hernia.

Method: A total of 43 patients with Bochdalek hernia who underwent surgical treatment between 2001-2016 were evaluated.

Results: The patient population consisted of 36 newborns, and 7 infant. Male/female ratio was 23/20. None of the patients with delayed diagnosis did not die. Two of them had additionally intrathoracic ectopic kidney. Mean age of the newborns at the time of surgery (4.3±1.5 days), their gestational age (37.2±1.5 weeks), maternal age (/29.6±5.7 years), birth weight (3016±462 g) and duration of mechanical ventilation (9.4±11.6 days) were also determined as indicated. Mortality rates during the neonatal period and the late diagnostic group were 25%, and 0 %, respectively. Two patients were twins. The median mortality rate among patients with a gestational age of ≤ 36 weeks (50%) was statistically significantly higher relative to patients with a gestational age of > 36 weeks (17.8%) (p=0.046). The median mortality rate of the patients hospitalized in neonatal intensive care unit (47.1%) was statistically significantly higher relative to those hospitalized in intensive care unit of pediatric surgery (5.2%) (p=0.02). Mortality rates in patients diagnosed during prenatal period (42.9%), those with 1. min Apgar scores of ≤ 5 (29.6%), and > 5 (11.1%), and cases with pulmonary hypertension (62.9%) were also recorded. Mortality was not detected in cases with a right-sided Bochdalek hernia. In 77.7% of the died patients, the major congenital cardiac anomaly was detected.  Pulmonary vasodilator agents and high-frequency oscillatory ventilation were more intensely used in the died patients.

Conclusion: Our mortality rate among patients with Bochdalek hernia during neonatal period was 25 percent. Pulmonary hypertension, prematurity, lower Apgar score, follow-up of the patient far away from the surgical team adversely effect mortality rates.

Kapat