Sözlü Sunum - 81

Ultrason kılavuzluğunda internal juguler ven kateterizasyonun başarısız olması durumunda sol subklavian ven bir alternatif olabilir mi?

MS Arda*, D Ceyhan**

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Erişkin hastada ultrasound (USG) kılavuzluğunda santral venöz kateter (SVK) yerleştirilmesinin başarıyı artırdığı ve komplikasyon oranlarını düşürdüğü bilinmektedir. Çocuklarda da 2002 yılından bu yana USG kılavuzluğunda yerleştirilmesi önerilmekle birlikte bu konuda sınırlı veri vardır. Ek olarak başarı oranları %78-100 gibi geniş bir aralıkta bildirmiştir. Çoğunlukla sağ internal juguler ven (SAĞIJV) bu amaçla kullanılsa da başarısızlık durumunda hangi damarın kullanılacağı konusunda bir öneri yoktur. Bu noktadan yola çıkarak çalışmamızın iki önemli hedefi vardır. Özellikle bir yaşın altındaki çocuklarda,

  1. USG kılavuzluğunda internal juguler ven(IJV) kateterizasyon başarısının ortaya konması,
  2. SAĞIJV kateterizasyonunun başarısız olması durumunda ikinci tercih hangi damar olmalıdır?

sorusuna yanıt aramaktır.

01/07/2014 ve 15/12/2016 tarihleri arasında, USG kılavuzluğunda SVK yerleştirilen bir yaşın altındaki çocukların kayıtları geriye dönük incelendi. Çalışmaya farklı yöntemlerle SVK hastalar ve dahil edilmedi. Klinik protokolü gereği, anestezi altında, USG kılavuzluğunda SAĞIJV ilk tercih edildi. Her anatomik lokalizasyonda en fazla üç ponksiyon sonrasında başarısız olunması durumunda sıradaki anatomik lokalizasyona geçildi. Sol IJV (SOLIJV) ikinci, supraklaviküler sol subklavian ven(SSSV) de üçüncü ve son tercih idi.  

Bu protokol ile SVK takılamayn hastamız olmadı. Kriterlere uyan 127 (73 erkek, 54 kız) çocuk tespit edildi. Hastaların % 93,7’sinde SVK IJV venlerden (SAĞIJV %85, SOLIJV %8,7) yerleştirildi. Kalan hastaların tamamı da SSSV’den yerleştirilmiştir. Üç anatomik lokalizasyon kendi aralarında karşılaştırıldığında SSSV yoluyla SVK yerleştirilen hastaların hem takılma anındaki kiloları (p=0.013) düşük, hem de anlamlı olarak düşük deneme sayıları ile başarı elde edildiği tespit edildi. %15(n=19) hastaya tekrar kateter yerleştirilmesi gerekti ve sadece 2 hastada tromboz saptanması dışında komplikasyon saptanmadı.  

Bir yaşın altındaki çocuklarda USG kılavuzluğunda SAĞIJV’e SVK yerleştirilmesi güvenli, güvenilir bir yöntemdir ve çocuklarda ilk seçenek olabilir. Bununla birlikte, SAĞIJV kateterizasyonunda başarısız olunması durumunda komplikasyon gözlenmemesi ve düşük deneme ile başarılı SVK yerleştirilebilmesi nedeniyle SSSV ikinci tercih olabilir.

Oral Presentation - 81

In case of lack of ultrasound guided internal jugular vein catheterization: left subclavian vein could be a second line option in infants

MS Arda*, D Ceyhan**

*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation

Ultrasound guided(USGG) catheterization has been recommended since 2002. However, there is limited data for vein preference and study populations are heterogeneous. Even, internal jugular vein(IJV) is utmost preferred 78 to 100% of success were reported. Unfortunately, there is no data in case of unsuccessful attempt. Here, it is aimed to evaluate the success rate of right IJV(RIJV) catheterization and to answer the question; what should be the next step, in case of lack of RIJV catheterization in infants.   

 

Between 01/07/2014 and 15/12/2016, medical records of infants that were underwent USGG central venous catheter(CVC) placement has been extracted. Patients younger than one year old and underwent USGG CVC placing were included.

 

Totally, 127 infants were strictly met our inclusion criteria with 73/54 male to female ratio. In 93.7% of patients, CVC was placed through IJVs(85% RIJV and 8.7% LIJV) and the rest of them were through supraclavicular LSCV. In comparison of three anatomical locations, the patients that were underwent CVC placement through LSCV has significantly lower weight(p=0.013) and lower puncture rates(p=0.008). 

 

USGG CVC placement through RIJV is safe and reliable. In case of lack of RIJV catheterization, LSCV could be next step instead of LIJV with higher success; without complication.

Kapat