Video Sunum - 1

Tip 4 hiatus hernisinde laparoscopic transhiatal posterior mediastinal özefagus diseksiyonu, hiatus hernisi onarımı ve nissen fundoplikasyonu

N Kuas*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Hiatus hernisi(HH) erişkinde sık karşılaşılmasına rağmen çocuklarda nadirdir ve çoğunlukla doğumsaldır. Gelişme geriliği, öksürük, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu ve kusma nedeniyle yapılan incelemeler sırasında tesadüfen saptanır. HH leri içinde tip 4 en nadir olanıdır ve cerrahi sonrası nüks önemli bir sorundur. Yeterli özefageal diseksiyon ve kaydırma yapılabilirse nüks olasılığının azalacağı kanaatındayız. Bu nedenle çalışmamızda laparoskopik olarak transhiatal posterior mediastinal özefagus diseksiyonu ve herni onarımı yapılan olgu sunuldu.  Olgu: 18 aylık kız olgu. Öksürük yakınması ile başvurduğu merkezde çekilen akciğer grafisinde mediastinal kitle görünümü nedeniyle hastanemize sevk adilmiş. Acil servisde görülen olgunun kilosunun <%1 (7750 gr) percentil’de, dinlemekle solunum seslerinin sağ hemitoraksda daha az olduğu tespit edildi. Öyküsünde de beslenme sonrası epigastrik dolgunluk, kusma ve karnından barsak seslerinin gelmesi yakınması olduğu öğrenildi. Ön-arka akciğer grafisinde mediastinal lezyon varlığı, tomografisinde ise hiatus hernisi ile uyumlu bulundu. Olguya laparoskopik trans-hiatal posterior mediastinal diseksiyon, distal özefageal serbestleştirme, hiatus hernisi onarımı ve nissen fundoplikasyonu yapıldı. Postoperatif 3. gününde ağızdan sulu gıda ile beslenmeye başladı. Postoperatif 4. gününde sorunu olmayan ağızdan beslenen olgu şifayla taburcu edildi. Postoperatif izleminin 4. ayında bulgularının gerilediği, sorununun olmadığı ve ayrıca hastanın kilosunun 8800 gr’a yükseldiği gözlendi. Sorunsuz izlemine devam edilmektedir.  

Video Presentation - 1

Laparoscopic transhiatal posterior mediastinal esophageal dissection, esophageal advancement and hernia repair in type 4 Hiatus Hernia

N Kuas*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation

Hiatus hernia (HH) is a rare and usually congenital entity in children however frequent in adults. It is generally diagnosed incidentally while evaluating the underlying reason of failure to thrive, coughing, recurrent airway infection and vomiting. Type 4 is the rarest type of HH and following repair recurrence is an important issue. And hence we believe that adequate esophagus dissection and advancement could better circumvent the postoperative complication. Therefore, here we present a type 4 HH case that was underwent laparoscopic trans-hiatal posterior mediastinal esophageal dissection, esophageal advancement, hiatus repair and nissen fundoplication.

 

Case: An 18 months old girl, has referred to our emergency department, owing to detection of suspicious mediastinal mass during investigating the underlying reason of coughing. Her weight was between …… percentile and breath sounds were lessened in the right side of the chest. Her complaints were epigastric tenderness, vomiting and also, increased bowel movement that could be heard from outside. Her chest x-ray has a great suspicion of mediastinal mass and thoracic contrast-enhanced computed tomography conformed that it was a hiatus hernia(HH). She was underwent laparoscopic trans-hiatal posterior mediastinal esophageal dissection, esophageal advancement, hiatus repair and nissen fundoplication. Time to start clear diet on postoperative 3rd day and with time to full feed on postoperative 4th day patient was discharged. She continued to make good progress with resolution of all symptoms during follow up of 6th month and also demonstrated to gain weight.

Kapat