Video Sunum - 12

Diafragma evantrasyonunda torakoskopik iki port destekli pilikasyon

P Demir*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Diafragma evantrasyonunun (DE) frenik sinir hasarına bağlı geliştiği bilinmektedir. Mediastinal, kardiyovasküler cerrahi sonrası edinsel olabildiği gibi çocularda doğumsal da olabilir. Tesadüfen saptanabildiği gibi bulantı, kusma, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu araştırması sonucunda da tespit edilebilir. Klasik olarak posterolateral torakotomi ile pilikasyon yapılır. Ancak minimal invaziv yöntemlerin gelişmesi ile DE tedavisinde torakoskopik ve laparoskopik yaklaşım çocuklarda da kullanılır olmuştur. Torakoskopik yaklaşımın dezavantajı tek akciğer ventilasyonu, laparoskopik yaklaşımın ise nüks oranlarının yüksek olmasıdır. Bu çalışmada da torakoskopik iki portlu pilikasyon yaklaşımı, kementli sütür ve askı yöntemini sunduk. Bu yöntemi hem açık yöntemdeki gibi sütür imkanı sağlaması hem de torakoskopinin tek akciğer ventilasyon dezavantajını elimine etmesi açısından tecih etmekteyiz. Olgu: Down sendromu nedeniyle izlemde olan 5 aylık erkek olgu yaklaşık 2 hafta süren öksürük yakınması ile hekime başvurmuş. Tedavi sonrasında şikayetleri geçmemesi üzerine yapılan görüntülemede diafragma hernisi şüphesi ile tarafımıza refere edildi. Toraks tomografisinde diafragma evantrasyonu ile uyumlu bulunması üzerine enfeksiyon tedavisi sonrasında torakoskopik iki portlu pilikasyon yapıldı. Postoperatif aynı gün ağızdan anne sütü ile beslenen olgu postoperatif 2. günde şifa ile taburcu edildi. Postoperatif 3. ayında, sorunsuz olarak izlemine devam edilmektedir.  

Video Presentation - 12

Thoracoscopic two port assisted plication of diaphragma evantration

P Demir*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation

Diaphragm eventration (DE) emerges due to phrenic nerve injury. It could be iatrogenic usually due to cardiovascular surgery or congenital in children. The DE could be diagnosed either incidentally or while evaluating the underlying reason of nausea, vomiting and frequent respiratory infection. Classically plication was performed by posterolateral thoracotomy. Due to development in minimal invasive surgery skills, plication has been switched to thoracoscopic or laparoscopic approach in children also. However, both have its own disadvantages, such as the single lung ventilation in thoracoscopy and increased recurrence risk in laparoscopy. In this study, thoracoscopic two port assisted plication, lassoed suture and suture hanged approach has been presented. This method provides the advantages of open procedure and eliminates the single lung ventilation disadvantage of thorcoscopy. Therefore, we prefer two port thoracoscopic plication.  Case: A 5 months old boy, has been following up due to Down syndrome, admitted to the hospital, with the complaint of coughing for two weeks. As there was no symptom release after an adequate treatment, he was referred to our department due to diaphragm hernia on chest x-ray. Thoracic competed tomography revealed right sided DE and he was underwent thoracoscopic two port assisted plication. Postoperative at the same day he began to feed with breast milk and full feed postoperative 2nd day and discharged. He did well after a follow up of 3 months.   
Kapat