Poster - 83

Yabancı cisim yutma olgularında klinik deneyimlerimiz

M Şen, ND Şenöz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Amaç:

Yabancı cisim (YC) yutma genellikle çocuklarda görülür. Bu çalışmada YC yutma nedeniyle tıbbi müdahale gerektiren hastalarımızı retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem:

2012-2016 yılları arasında kliniğimize YC yutma şikayeti ile başvurup, endoskopik ya da cerrahi müdahale gerektiren hastaları yaş, cinsiyet, yutulan cismin türü, lokalizasyonu, radyolojik bulgular ve uygulanan tedavi açısından değerlendirdik.

Bulgular:

YC yutma nedeniyle tedavi edilen 29 hastanın 22’si erkek, 7’si kız idi. Ortalama yaş 4.1 (11ay -14yaş) idi. Radyolojik değerlendirmede YC’lerin %79.3’ü (n=23) özofagusta, %20.7’si (n=6) gastroözofageal bileşke distalinde izlendi. Özofagustaki tüm YC’ler ve mide yerleşimli bir YC endoskopik olarak çıkarıldı. 5 hastaya laparotomi yapıldı. En sık saptanan YC’ler madeni para (%48.2) ve disk pil (%20.6) idi.

Sonuç:

YC yutma 6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunudur. Yutulan cisimlerin büyük çoğunluğu, gastrointestinal sistemi kendiliğinden terk etse de bazı olgularda endoskopik ya da cerrahi müdahale gerekir.

Poster - 83

Foreign body ingestion: clinical experience

M Şen, ND Şenöz

Medical Faculty Of Kocaeli University, Department of Pediatric Surgery

Aim:

Foreign body (FB) ingestion occurs  commonly  among pediatric population. In this study we aimed to evaluate our patients required medical intervention for FB ingestion retrospectively.

Material and Methods:

The medical records of patients who were admitted to our clinic, with FB ingestion complaint and required endoscopic or surgical intervention between 2012 and 2016 were retrospectively analysed for age, gender, ingested material, location, radiological findings, and the treatment.

Results:

Twenty nine children were treated for FB ingestion, of which 22 of them were male, 7 of them were female. The mean age of the patients was 4.1 years (range 11 months - 14 years). Radiological examinations revealed that FB was located in esophagus in 79.3% (n=23), and beyond the gastroesophageal junction in 20.7% (n=6) respectively. Endoscopic removal was attempted in all esophageal FBs and 1 patient with FB in stomach. Laparotomy was performed in 5 patients. The vast majority of ingested item was coin (48.2%), followed by  disk batteries (20.6%).

Conclusion:

Foreign body ingestion is a potentially serious problem that peaks in children aged six months to three years. Although  the  majority of FBs that reach the GI tract pass uneventfully, some cases  require endoscopic  or surgical intervention.

Kapat