Sözlü Sunum - 68

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE HİDROSTATİK İNVAJİNASYON REDÜKSİYONU

E Özatman, G Gerçel, D Uğurlu, N Gülçin, M Çağlar Oskaylı, HM Mutuş, B Aksu, Ç Ulukaya Durakbaşa

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Giriş ve Amaç: İnvajinasyon tanısı konularak ultrasonografi (USG) eşliğinde hidrostatik redüksiyon (HR) uygulanan hastaların gözden geçirilmesi amaçlandı.

 

GEREÇ VE YÖNTEM:  2012 – 2016 yılları dahil hasta kayıtları geriye dönük incelendi. Sırt üstü pozisyonda,  rektuma yerleştirilen Foley sondanın balonu 5-10 cc sıvı ile şişirildi. 120-150 cm yükseğe yerleştirilen SF, mayi seti aracılığıyla sondadan rektuma verildi. Redüksiyonun ilerlemesi USG ile izlendi; gereğinde, SF torbası elle sıkılarak basınç artırıldı.

 

BULGULAR: İnvajinasyon tanısı konan 147 hasta vardı.  86’sı (%59) erkek, 61’i (%41) kızdı. Yaş ortalaması 21 ± 10 ay (5 ay-16 yıl) idi. Tüm hastalara USG eşliğinde HR uygulandı ve 116 (%79) hastada başarılı oldu. Hastalar gözlem amaçlı yatırıldı. İlk 24 saatte nüks gelişen 23 (%20) hastanın 21’inde tekrar HR ile başarılı sağlandı ve erken dönemde nüks olmadı. Kalan 2 hastada cerrahi redüksiyon yapıldı. Başlangıçta HR ile başarılı olunan ancak taburculuk sonrası tekrar invajinasyonla başvuran 15 (%13) hasta vardı. Ortalama nüks süreleri 8±2 ay (1ay–21 ay) idi. Bu hastaların 13’unde HR başarılı oldu. Kalan 2 hastada cerrahi redüksiyon yapıldı. Bir hastaya 3 kez başarılı HR yapıldı. İnvajinasyonla başvurup ilk denemede HR ile başarı sağlanamayan 31(%21) hastada cerrahi redüksiyon yapıldı. Bu hastaların 1‘i nüks etti ve tekrar cerrahi redüksiyon yapıldı. Cerrahi redüksiyon yapılan 31hastanın 9’unda (%29) sürükleyici nokta vardı. Sekiz hastada Meckel divertikülü ve bir hastada malign tümör (lenfoma) saptandı. Seride sunulan hiçbir hastada işleme bağlı komplikasyon gözlenmedi.

 

SONUÇ: USG eşliğinde HR, kolay, güvenli ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. Ayrıca radyasyon riskinin olmaması çocuklar için çok önemli bir avantajdır. Bununla birlikte, yöntemin başarılı uygulanması bir ultrasonografistin varlığını gerektirmektedir.

Oral Presentation - 68

HYDROSTATIC INVAGINATION REDUCTION IN ULTRASONOGRAPHY

E Özatman, G Gerçel, D Uğurlu, N Gülçin, M Çağlar Oskaylı, HM Mutuş, B Aksu, Ç Ulukaya Durakbaşa

Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction and aim: The aim of thi study was examine the patients who underwent hydrostatic reduction (HR) in addition to ultrasonography (USG) with the diagnosis of intussusception.

Material and Method: Patients records, including the years 2012-2016 were analyzed. In the supine position, the balloon of the Foley sonda, placed in rectum was influated with 5-10cc of liquid. Serum physiologic placed at a height of 120-150 cm was given to rectum from sonda with the help of serum set. Progress of reduction was observed with USG  in case of need the pressure was increased manually by squeezing the serum bag.

Results:  There were 147 patients who were diagnosed as intussusception. 86(%59) were male and 61 (%41) were female. The average age was 21±10 months. All patients were HR guided with USG and 116 (%79) patients were successful. The patients were followed up at pediatric surgery clinic. 23 patients who recurrence in the first 24  hours were successfully treated with HR again 21 patients. Also there was no recurrence in the early period. Surgical reduction was performed for the other 2 patients. There were 15  patients were initially successful with HR but who were reintroduced with reintussusception after discharge. The average of duration of relapse was 8±2 months.  HR was successful in 13 of these patients. The remaining 2 patients underwent surgical reduction. One patient applied 3 successful HR. Surgical reduction was performed in 31 patients (%21) who did not achieve success with HR. One of these patiets relapsed and was resurgically resected. 9 of the 31 patients (%29) who underwent surgical reduction had a leading point. 8 patients had Meckel’s diverticullum and one patient had a malignant tumor (lymphoma). There were no procedural complications in any of the serial presented.

Conclusion: HR with USG easy, safe and highly successful. In addition, lack of radiation risk is very important advantage for children. However the successful implementation of the method requires the presence of an ultrasonographist.

Kapat