Video Sunum - 5

Kronik volvulusu olan malrotasyon’da laparoskopik Ladd prosedürü yaklaşımında tüm barsak eksplorasyonunun önemi

N Kuas*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Malrotasyon orta bağırsağın, anormal rotasyon ve/veya fiksasyonu sonucu, duedono jejunal bileşkenin doğumsal olarak medialde, mide çıkışının inferiorunda ve ileoçekal valvin fikse olmadan medialde yerleşimine neden olan bir anomalidir. Her 200-500 canlı doğumda bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Açık cerrahi yaklaşımla Ladd prosedürü uygulanmaktayken, 1995’de laparoskopik Ladd prosedürü ilk kez tanımlanmış ve giderek daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Ancak kronik volvulus ve hastanın yetersiz karın içi hacmi laparoskopinin en önemli sınırlayıcı faktörüdür. Bu da açık cerrahiye geçmeye veya tekrarlayan girişimlere neden olmaktadır. Çalışmamızda yeterli karın içi hacmi olsa da kronik volvulusu olan malrotasyon olgusunda tüm barsak eksplorasyonunun önemini vurgulamayı amaçladık. Olgu: 3 yaşında erkek olgunun, hayatının ikinci gününden beri safralı kusma yakınması var. Gastroözefagial reflü, kabızlık gibi nedenlerle tedavi görmüş. Kusmalarının devam etmesi ve gelişme geriliğinin de kliniğe eklenmesi (%30 percentil, 13750 gr) ile çekilen özefagus mide duedonum grafisinde malrotasyon ile uyumlu bulundu. Laparoskopik Ladd procedürü uygulanan olgu, postoperatif 3. günde ağızdan beslenmeye başlandı ve 5. gününde taburcu edildi. Postoperatif 4. ayında sorunsuz izlemine devam edilmektedir.   Bu nedenle, laparoskopik malrotasyon yaklaşımında Ladd bantlarının eksizyonu yanısıra, tüm barsak eksplorasyonu ve kronik volvulusu düzeltmeden işlemin sonlandırılmaması olası ikincil girişimleri önleyeceği kanaatındayız.

Video Presentation - 5

The importance of whole gut exploration during laparoscopic Ladd Procedure in malrotation with chronic volvulus

N Kuas*, MS Arda*, SŞ Baş**, H İlhan*

*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation

Malrotation is a congenital anomaly that is inferior-medial placement of duodenojejunal junction according to gastric outlet and medial localization of ileocecal valve due to abnormal rotation and/or fixation of mid gut. It is estimated to have an incidence of 1/200-500 live births. Open surgery was the single choice in the past however following suggestion of laparoscopic Ladd procedure in 1995, it has been the preferred choice recently. However, chronic volvulus and inadequate intra-abdominal space is still a limitation for laparoscopy. Therefore, insufficient visualization might cause to switch to open surgery and/or repetitive procedures. In this study, we would like to state the importance of whole gut exploration while laparoscopic interference in malrotation with chronic volvulus.    Case:  A 3-year-old boy, that is suffering from vomiting since newborn. He was treated due to gastroesophageal reflux and constipation. As his complaints were not changed and failure to thrive was added (%30 percentile, 13750 gr), he admitted to our department. On esophagus stomach and duodenal graphs, it was revealed as malrotation. He was underwent laparoscopic Ladd procedure. He began oral feeding postoperative 3rd day and full feed postoperative 5th day and discharged. He did well after a follow up of 4 months without vomiting. Therefore, we believe and recommend that the whole gut exploration and correction of chronic volvulus will avoid repetitive procedures while performing laparoscopic Ladd procedure.      
Kapat