Sözlü Sunum - 36

Hepatoblastom Tanılı Çocuklarda Cerrahi Deneyimlerimiz

Ö Özden*, ŞS Kılıç*, M Alkan*, A Ülkü**, R Tuncer*

*Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Hepatoblastom, nadir bir tümör olmasına karşın, 3 yaşından küçük çocuklarda nefroblastom ve nöroblastomdan sonra en sık karşılaşan malign tümördür. Ayrıca çocuklarda primer karaciğer tümörlerinin %95’i hepatoblastomdur. Bu çalışmada ameliyat olmuş hepatoblastom hastalarını sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çukurova Üniversitesi Hastanesinde, son 10 yılda hepatoblastom nedeniyle ameliyat olmuş hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, şikayetleri, kan Alfa Feto Protein(AFP) düzeyleri, neoadjuvan kemoterapi alıp almaması, kitlenin büyüklüğü, evresi, ameliyat bulguları, uzak metastaz varlığı, takip süresi ve mortalite verileri değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde son 10 yılda, 15 hastaya hepatoblastom tanısıyla ameliyat ettik. Bu hastaların 12’sinin bilgilerine ulaşabildik.   Hastaların ortalama yaşı 22 (2ay- 6 yaş) aydı. Hastaların %91’i 5 yaşından küçük, %75’i 3 yaşından küçüktü. Hastaların 8’i erkek, 4’ü kızdı. Hastaların 10’u karında şişlik ve ele gelen kitle, biri kilo kaybı, biride ishal şikayeti ile başvurdu.). İlk değerlendirmede PRETEXT evrelemesine göre 6 hasta evre 2 ve 6 hasta evre 3’tü. Evre 1 ve 4 hastamız yoktu. İki hastamızda kaudat lobdada kitle vardı. Tüm hastalarda yaşa göre AFP değerleri yüksekti. İlk değerlendirmede kitlelerin ortalama boyutu 10.3 (6-12 ) cm’di. İlk değerlendirmemizde evre 1 hastamız olmadığı için öncelikle trucut biyopsi yapıldı. Hastalar neoadjuvan kemoterapi sonrası ameliyata alındı. Bir hasta da kemoterapi sonrası kitlenin tamamen çıkarılamayacağı düşünüldü ve bundan dolayı trans arteriyal kemo-embolizasyon yapıldıktan sonra cerrahiye alındı ve kitle total çıkartıldı. Bir hastamızda, vena cavaya invazyondan dolayı kitle cerrahi sınır pozitif olarak eksize edildi. Yedi hastaya sağ, 2 hastaya sağ expanded, 1 hastaya sol expanded, 1 hastaya segment 6-7 eksizyonu ve 1 hastaya sol hepatektomi yapıldı. Bir hastada uzak metastaz (akciğer) saptandı. Mortalite saptanmadı.

Sonuç: Hepatoblastom hastaları multidisipliner bakış açısı ile değerlendirilmelidir. Trans arteriyal kemoterapi işlemi total çıkarılamayacak kitlelerde ve uygun hastalarda kullanılabilecek bir yöntemdir.

Oral Presentation - 36

Surgical Experiences in Children with Hepatoblastoma

Ö Özden*, ŞS Kılıç*, M Alkan*, A Ülkü**, R Tuncer*

*Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Cukurova University Department of General Surgery

Introduction: Hepatoblastoma is rare and also the 3rd common tumor in children following nöroblastoma and nephroblastoma. Besides, the 95% of primary liver malignancies are hepatoblastoma. We aimed to report our surgical experiences in hepatoblastoma.

Materials and Methods: We included operated children with hepatoblastoma into the study for last 10 years. The patients’ age, sex, main complaints, blood alfa feto protein level, neoadjuvant chemotherapy, tumor size, stage, distant metastasis, follow-up and mortality were evaluated.

Results: We operated 15 patients with hepatoblastoma and reached 12 patients’ data. The mean age was 22 mounts (2 mounts- 6 years). The 91% of them was less than 5-year-age and 75% was less than 3-year-age. Eight of the patients were male and 4 of were female. Six patients were stage 2 and 6 were stage 3 according to PRETEXT staging. There was no stage 1 and 4 patient. Since there was no stage 1 patient, we proceed tru-cut biopsy and then we operated after neo-adjuvant chemotherapy. We concluded for the one patient not to excise tumor totally. After trans-arterial chemo-embolization was proceeded, we were able to excise the tumor totally. We excised the tumor near totally because of invasion to vena cava. We operated right hepatectomy for 7 patients, right expanded right hepatectomy for 2 patients, expanded left hepatectomy for 1 patient, segments 6-7 excision for 1 patient and left hepatectomy for 1 patient. One patient had distant metastasis (lung). There was no mortality.

Conclusion: Hepatoblastoma patients must be evaluated multidisciplinary and trans arterial chemo-embolization may feasible procedure for non-resectable tumors.

Kapat