Poster - 99

Negatif bronkoskopi, yabancı cismin hava yolunda kalmasından daha iyidir

Ö Özden, ŞS Kılıç, M Alkan

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Tarihte ilk bronkoskopi 1897 yılında alman Doktor Gustav Killian tarafından yapılmıştır. Daha sonraki yıllardaki, bronkoskop ve anestezideki gelişmelere rağmen yabancı cisim aspirasyonları, çocuklarda önemli mortalite ve morbidit sebebidir. Biz bu çalışmada, Çukurova Üniversitesindeki Balcalı Hastanesinde yapılan bronkoskopi deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde son 2 sene içerisinde, rigid bronkoskopi yapılmış hastaları çalışmamıza dahil ettik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, öyküsü, fizik muayeneleri, ek hastalık olup olmaması, mortalitesi, morbiditesi ve bronkoskop bulguları kayıt edildi.

Bulgular: Hastanemizde son 2 yıl içerisinde toplam 89 bronkoskopi işlemi gerçekleştirdik. E/K oranı 1,3 (51/38 hasta) idi. Hastaların ortalama yaşı 30 (2 ay-  13yaş) aydı. Hastaların dördünde ek hastalık mevcuttu( 2 epilepsi ve 2 astım). Yapılan bronkopilerin 29’unda (%32) yabancı cisme rastlanmadı. Yabancı cisim saptanan 60 hastanın 14’ünde (%23), fizik muayenesi normal, 17’sinde (%28) akciğer grafisi normaldi. Dört hastaya tekrar bronkoskopi yapıldı ( yabancı cisim şüphesi). Yabancı cisim 31’inde sağ ana broştan, 24’ünde sol ana broştan ve 5’inde trakeadan çıkartıldı. Yabancı cisimlerin 54’ü organik(fındık, çekirdek, fıstık), 6’sı inorganikti(toplu iğne, led ampul, plastik oyuncak).   ). Hastalarımızında mortalite ve majör komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç:  Bronkoskopi  yabancı cisim aspirasyonlarında tanı ve tedavi için kullanılır. Hastaların hikayesi, fizik muayene bulguları ve radyolojik değerlendirilmesi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tek bir parametreye bakılıp” yabancı cisim aspirasyonu yoktur” sonucuna ulaşılmamalıdır. En ufak bir şüphe olduğunda bronkoskopi yapılmalıdır.  Bizim çalışmamızda ve literatürde de  bronkoskopide yabancı cisim saptanan hastaların 5’te 1’inin fizik muayenesi normal, 4’te 1’inin  akciğer grafisinin normal olabileceği unutulmamalıdır.

Negatif bronkoskopi, yabancı cismin hava yolunda kalmasından daha iyidir.

Poster - 99

Negative bronchoscopy is better than the existence of the foreign body in the airway

Ö Özden, ŞS Kılıç, M Alkan

Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Introduction: Historically, the first bronchoscopy was proceeded by Gustav Killian, a German doctor, in 1897. In the later years, foreign body aspiration is still the considerable cause of mortality and morbidity in children, in spite of development in bronchoscopy and anesthesia. In this study, we aimed to report the bronchoscopy experiences in Cukurova University Balcalı Hospital.

 Materials and Methods: We included the patients who proceeded to rigid bronchoscopy in Cukurova University Balcalı Hospital for last 2 years.  The patients’ age, sex, complaints, physical examination, additional diseases, mortality, morbidity and bronchoscopy findings were evaluated.

Results:   Total 98 bronchoscopies were done for last 2 years in our hospital. The Male/Female ratio was 1.3(51/38). Mean age of the patients was 30 months (2 months- 13 years). Four patients had additional diseases (2 epilepsies, 2 asthmas). 29 patients (32%) had no foreign body in bronchoscopy. The physical examinations of 14 (23%) patients among foreign body aspiration positive in bronchoscopy were found to be normal. The chest x-ray of 17 patients of them was found to be normal. Foreign bodies were taken out from right main bronchus (n= 31), left main bronchus (n=24) and trachea (n=5). 54 of foreign bodies were organic (hazelnuts, seeds, peanuts) and 6 of them were inorganic (needles, led bulbs, plastic toys). Neither mortality nor morbidity was observed.

Conclusion: Bronchoscopy was used for both diagnosis and treatment of foreign body aspiration. Patients’ complaints, physical examination and chest x-ray should be evaluated as a whole. The conclusion of “no foreign body aspiration” should not be reached just look at one parameter. Bronchoscopy should be done if there is any shadow of foreign body aspiration. It should not be forgotten that physical examination of 1 over 5 patients who foreign body found in bronchoscopy is normal and chest x-ray of 1 over 4 these is normal both in our study and literature.

Negative bronchoscopy is better than the existence of the foreign body in the airway.

Kapat