Video Sunum - 15

Sol ana bronşun dıştan kitle basına bağlı, sağ ana bronşun ise yabancı cisim nedeniyle tıkalı olduğu gerçekleşmesi nadir bir durum

Hİ Tanrıverdi*, U Şenel**

*Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Özel Körfez Marmara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli

Giriş: Çocuklarda bronkojenik kistler sık görülür. Aynı şekilde yabancı cisim aspirasyonları da çocuklarda sıktır. İki patolojinin de aynı anda olma ihtimali ise oldukça düşüktür. Mediastande subkarinal alanda, sol ana bronşa dışarıdan bası yapan bronkojenik kist saptanan, rastlantısal olarak da, sağ ana bronşunda yabancı cisim saptanan 2,5 yaşındaki kız olgu sunulmuştur.

Olgu: Doğduğundan beri tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve hırıltılı solunum öyküsü olan, yapılan tetkiklerinde mediastende bronkojenik kist saptanan 2,5 yaşındaki kız olgu kliniğimize başvurdu. Solunum sesleri bilateral kabaydı ve hırıltılı solunumu vardı. Solunum sıkıntısı yoktu. BT ve MR tetkiklerinde, subkarinaya yerleşmiş, sol ana bronşa dışarıdan bası yaparak lümeninin kapanmasına neden olan, yaklaşık 2,5x2 cm büyüklüğünde, öncelikle bronkojenik kist olduğu düşünülen kistik kitle mevcuttu. Özefagus pasaj grafisinde de karina seviyesinde özefagusa dışarıdan bası yapan kitle mevcuttu. Ekokardiyografisinde patoloji saptanmadı. 

Hastaya öncelikle rijid bronkoskopi planlandı. Bronkoskopide sağ ana bronşta yabancı cisim (mısır tanesi) saptanırken, sol ana bronşun kitlenin dışarıdan basısına bağlı tıkalı olduğu görüldü. Yabancı cisim çıkarıldı. Bronkoskopiden bir hafta sonra ise kist eksizyonu uygulandı. Torakoskopik olarak başlanan operasyona, kistin açılması ve hava kaçağına bağlı hastanın desatüre olması nedeniyle sağ torakotomiyle devam edildi. Postoperatif dönemde şikayetleri gerileyen olgunun birinci yılda yapılan kontrol bronkoskopisinde trakea ve her iki ana bronşun açık ve olağan olduğu görüldü.

Sonuç: Olguyu oldukça ilginç ve gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle sunduk. Eğer bronkoskopi yapmasaydık, yabancı cisim, postoperatif dönemde çok büyük sıkıntı ve komplikasyona neden olabilirdi. Benzer konjenital anomalilerde, operasyondan önce, hem ek patolojiler açısından, hem de operasyon planı açısından mutlaka bronkoskopi yapılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Video Presentation - 15

A rare occurrence which the left main bronchus was engorged due to external mass compression and the right main bronchus was plugged due to foreign body aspiration

Hİ Tanrıverdi*, U Şenel**

*Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
**Özel Körfez Marmara Hospital Department of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey

Introduction: Bronchogenic cysts are frequent in children. Also foreign body aspirations are frequent in children. But possibility of realization of these pathologies together at the same time is  quite low. 2.5 years old girl, whose left main bronchus was engorged with a mediastinal bronchogenic cyst located subcarinal and whose right main bronchus was plugged with a foreign body, is presented 

Case: 2.5 years old girl who has recurrent lung infections and wheezing since birth, was referred to our clinic because of mediastinal bronchogenic cyst. Breath sounds were coarsed and she had wheezing. She didn’t have respiratory distress. There was a 2.5x2 cm diamater mediastinal cystic mass located subcarinal area and compressed left main bronchus external on CT and MRI scans, commented primarily as bronchogenic cyst. There is an external mass compression to esophagus at the level of carina on esophagography. The echocardiography was normal. 

Rigid bronchoscopy was planned primarily. Foreign body (corn grain) was determined in the right main bronchus at bronchoscopy. Also the left main bronchus was engorged due to external compression of mass. The foreign body was removed. The cyst was excised after one week of bronchoscopy. The operation was beginned with thoracoscopy but, completed with right thoracotomy because of exploding the cyst and desaturation of patient due to air leakage. The complaints of patient regressed after operation. A control bronchoscopy was performed at the first year postoperatively and it was seen that trachea and both of two main bronchus were broad and normal.

Conclusion: We presented this case because of it is quite interesting and its possibility of realization is quite low. If we didn’t perform bronchoscopy, the foreign body could cause a lot of trouble and complications. We recommend that bronchoscopy must be done for additional pathologies and operation plain before such congenital anomaly operations.

Kapat