Poster - 73

Apendisitli hastalarının mevsimsel dağılımı

B Arıkbaşı, Hİ Tanrıverdi, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç, C Taneli, C Günşar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

Giriş: Apendisitler, Çocuk Cerrahları’nın, yılın her döneminde en sık karşılaştıkları acil patolojisidir. Bu çalışmada kliniğimizde apendisit nedeniyle apendektomi uygulanan hastaların, başvuru tarihlerine göre mevsimsel dağılımları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında, apendisit nedeniyle apendektomi uygulanan hastaların kayıtları geriye yönelik olarak yaş, cinsiyet, başvuru zamanı ve komplike olup olmadıkları açısından incelenmiştir.

Bulgular: Kliniğimizde son 5 yıl içinde toplam 178 hastaya apendisit nedeniyle apendektomi uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 10,1±3,8 yıl; kız/erkek oranı 73/105’ dir. Hastaların mevsimlere göre başvuru sayıları; İlkbahar=41 (Mart/Nisan/Mayıs=9/12/20), Yaz=58 (Haziran/Temmuz/Ağustos=14/17/27), Sonbahar=48 (Eylül/Ekim/Kasım=14/18/16), Kış=31 (Aralık/Ocak/Şubat=12/8/11)’ dir. 143 hastada komplike olmayan apendisit saptanırken 35 hastada ise komplike apendisit saptanmıştır. Komplike olmayan hastaların yaş oralaması 10,2±3,8 yıl, kız/erkek oranı 60/83 iken komplike hastaların yaş oralaması 9,8±3,8 yıl, kız/erkek oranı ise 13/22’ dir. Hastaların komplike olup olmadıklarına göre mevsimsel dağılımları; komplike olmayan/komplike, İlkbahar=32/9, Yaz=45/13, Sonbahar=39/9, Kış=27/4’ dür.

Sonuç: Hastaların mevsimlere göre dağılımı birbirine yakın olmakla birlikte en çok başvuru Yaz döneminde ve Ağustos ayında olmuştur. Öte yandan en az başvuru ise Kış döneminde ve Ocak ayında olmuştur. Ayrıca komplike hastaların oranının İlkbahar ve Yaz döneminde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Poster - 73

Seasonal distribution of patients with appendicitis

B Arıkbaşı, Hİ Tanrıverdi, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç, C Taneli, C Günşar

Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey

Introduction: Appendicitis is the most common emergency pathology of Pediatric Surgeons in all sessions of the year. In this study, seasonal distribution according to application date of patients, who appendectomy performed because of appendicitis, were evaluated. 

Method: The hospital records of patients, who appendectomy performed because of appendicitis between 2012-2017 in our clinic, were investigated in terms of age, sex, application date and whether they are complicated or not.

Results: Appendectomy was performed for appendicitis to total of 178 patients in the last 5-years at our clinic. The average age was 10,1±3,8 years, and female/male ratio was 73/105. Application number of patients according to seasons; Spring=41 (March/April/May=9/12/20), Summer=58 (June/July/August=14/17/27), Autumn=48 (September/October/November=14/18/16), Winter=31 (December/January/February=12/8/11). Uncomplicated appendicitis was determined in 143 patients, while complicated appendicitis was determined in 35 patients. The average age was 10,2±3,8 years, female/male ratio was 60/83 in uncomplicated patients while the average age was 9,8±3,8 years, female/male ratio was 13/22 in complicated patients. Seasonal distribution of patients according to complicated or not; uncomplicated/complicated, Spring=32/9, Summer=45/13, Autumn=39/9, and Winter=27/4.

Conclusion: Although the distribution of patients according to sessions were close to each other, most application was in Summer and in August. On the other hand least application was in Winter and in January. Furthermore the ratio of complicated patients was higher in Spring and Summer.

Kapat