Olgu Sunumu - 7

Çocuklarda nadir bir safra yolu patolojisi: fasioliyaz

G Gerçel*, E Şenateş**, B Aksu*, N Gülçin*, E Özatman*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Giriş ve Amaç: Fasciola hepatica, koyunlarda endemik olan ve nadiren insanı enfeste eden zoonotik bir karaciğer parazitidir. Bu yazıda geç tanı almış bir fasioliyaz olgusu sunulması amaçlandı.

Olgu Sunumu: Koledokta taş ön tanısıyla çocuk cerrahisi polikliniğine yönlendirilen 11 yaşında erkek hastanın fizik muayenesi doğaldı. Kan tetkiklerinde eozinofil: %59,1 (0-4,8) dışında özellik yoktu. Ultrasonografik incelemede, karaciğerde sağ lobda 13 mm kalınlığında fokal hiperekojen alan ve yer yer nodüler alanlar vardı. Koledok çapı normalin üst sınırında ölçüldü ve koledok distal ucunda kalkül görünümü saptandı. Öyküden 2 yıl önce kaşıntı yakınmasının olduğu, hipereozinofili nedeniyle takibe alındığı öğrenildi. Gaitada direk parazit incelemesi ve ekinokok hemaglutinasyon testi negatifti. Alt ve üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özellik saptanmamıştı. Servikal lenfadenopati ve karaciğerde nodüler lezyonlar nedeniyle yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde, yaygın eozinofiller ve histiositik dev hücre oluşumları gibi nonspesifik bulgular saptanmıştı. Koledokolitiyazis şüphesi nedeniyle çekilen MRCP’de koledok çapı 9 mm olarak ölçüldü. Koledok lümeninde tipik kalkül görünümü olmamakla birlikte, hipodens alanlar izlendi. Hastaya tanı ve tedavi amacıyla ERCP yapıldı ve koledoktan bir adet Fasciola hepatica paraziti çıkarıldı. Hastaya bu parazite özgü tedavi olan triklabendazol başlandı. İşlem sonrası 4. ayda yapılan USG' de özellik yoktu, eozinofil değerinin normale döndüğü saptandı. 

Sonuç: Fasciola hepatica, Mısır, Irak gibi doğu ve ortadoğu ülkelerinde endemiktir. Ülkemizde ender görülen bir zoonoz olması nedeniyle, özellikle de çocukluk yaş grubunda oldukça nadir görülür. Son dönemlerde ülkemizdeki göçmen durumu ile birlikte bu gibi paraziter hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz artmaktadır.  Bu olguda da olduğu gibi tanıda güçlükler yaşanabilir ve hastaya gereksiz invaziv girişimler uygulanabilir. Karaciğer ve safra yolları patolojisi ile başvuran ve beraberinde hipereozinofili saptanan olgularda fasioliyazın akılda tutulması, hastalara yapılacak gereksiz cerrahi işlemleri azaltabilir.

Case Report - 7

A rare biliary tract pathology in children: fascioliasis

G Gerçel*, E Şenateş**, B Aksu*, N Gülçin*, E Özatman*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital Department of Gastroenteroloji

İntroduction and Aim: Fasciola hepatica is a zoonotic liver parasite that is endemic in sheeps and infects humans rarely. We aimed to present a case of fascioliasis which was lately diagnosed.

Case Report: 11-year-old male patient was referred to our clinic with pre-diagnosis of choledocholithiasis. Physical examination was normal. Blood tests had no features except eosinophilia: %59,1 (0-4,8). On ultrasonography, there was focal hyperechogenous area with a thickness of 13 mm and nodular areas in the right lobe of the liver. The common bile duct (CBD) was measured wider than normal and calculi image were detected at the distal end. In history, it was learned that he had complaints of itching 2 years ago and followed up with hypereosinophilia. Direct parasite examination in feces and echinococcal hemagglutination tests were negative.  No features were detected in upper and lower Gİ endoscopy. Nonspecific findings were detected in fine needle aspiration biopsy which were done for cervical lymphadenopathy and lesions in liver. The CBD was measured as 9 mm in the MRCP.  Although there was no typical calculus appearance in the CBD, hypodense areas were observed. ERCP was performed for diagnosis and treatment. One Fasciola hepatica parasite was removed from the CBD. Triclabendazole, the parasite-specific treatment, was initiated. USG which performed after 4 months had no features, eosinophil value returned to normal.

Conclusion: Fasciola hepatica is endemic in middle eastern countries like Egypt and Iraq. Due to a rare zoonosis in our country, especially in childhood is extremely rare.  Recently, the likelihood of encountering such parasitic diseases is increasing with immigrant situation in our country. Difficulties can arise in diagnosis as in this case and unnecessary invasive procedures can applied to patient. Keeping the fascioliasis in mind in patients who apply with hepatic and biliary pathology with hypereosinophilia can reduce unnecessary surgical procedures.

Kapat