Sözlü Sunum - 6

Vücut ağırlığı 5 kilogramdan az olan çocuklarda endoskopik perkütan gastrostomi uygulamaları

Ç Ulukaya Durakbaşa*, E Özatman*, G Gerçel*, S Fettahoğlu Üstel**, ZN Orhon***, B Aksu*, N Gülçin*

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği
***İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş ve Amaç: Düşük tartılı çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamasının elverişliliği ve güvenliği konusundaki yayınlar kısıtlıdır. Bu çalışma ağırlığı 5 kg’dan az olan çocuklarda PEG uygulamasının güvenilirliğini ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek için yapıldı.

Yöntem: 2005-2017 yıllarına ait kayıtlar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmanın kapsadığı tarihlerde PEG uygulanan 217 çocuğun 35’i  (%16) <5 kg idi. Hastaların 18’i erkek ve 17’si kızdı. Yaş ortalaması 4±3 (41 gün-16 ay) aydı. Ortalama tartı 4,4±0,6 (2,7-4,9) kg’dı. Ortalama boy uzunluğu 57±7 (43-74) cm’di. Primer tanı, hastaların 21’inde nörolojik hastalık, 7’sinde metabolik hastalık, 3’ünde yarık damak, 2’sinde kas hastalığı ve 1’inde kardiyak hastalıktı. Hepsi non-endoskopik çıkartılmaya uygun olmak üzere, 28 hastada 14F ve 7 hastada 16F katater kullanıldı. İşlemler genel anestezi altında ve antibiyoprofilaksi ile yapıldı. Perioperatif komplikasyon izlenmedi ve tüm girişimler başarılı olarak tamamlandı. Ameliyat sonrası erken dönemde üç hastada, katatere kontrolsüz traksiyon uygulanması nedeniyle, traktusta açılma oldu; cilt ve fasya tamiri yapıldı. Uzun dönem takipte 2 (%5,7) hastada tam oral alımın sağlanması ile katater çıkartıldı. 17 (%48,6) hasta primer tanılarına bağlı nedenlerle eksitus oldu. Bu hastalarda ortalama katater süresi 11,7±17 (17 gün-72 ay) aydı. Halen takibi devam eden 16 (%45,7) hastanın katater süresi 32,7±26 (1 ay-7 yıl) aydır.

Sonuç: PEG tartısı düşük ve kompleks medikal hastalığı olan bebeklerde de güvenli uygulanabilen bir girişimdir. Bu hasta gurubunda, altta yatan hastalıklar nedeniyle yüksek oranda mortalite görülmüştür ancak, PEG katateri aracılığıyla hastaların hayatlarında bir fark yaratacak süreler boyunca beslenmeleri mümkün olmuştur.  Tartısı düşük çocuklarda, ciltaltı yağ dokusunun mideye yerleştirilen PEG katater başını yeterince destekleyememesi kataterin erken dönemde istemsiz çıkmasına yol açabilmektedir ve bu durum, tartısı düşük bebeklere özel bir durumdur.

Oral Presentation - 6

Percutaneous endoscopic gastrostomy in infants weighing less than 5 kilograms

Ç Ulukaya Durakbaşa*, E Özatman*, G Gerçel*, S Fettahoğlu Üstel**, ZN Orhon***, B Aksu*, N Gülçin*

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Dept. of Pediatric Surgery
***Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation

Introduction and Aim: The number of publications regarding the utility and safety of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in low-weight infants is limited. This report aims to assess the safety and long –term results of PEG in infants weighing <5 kg.

Methods: The records for the years 2005-2017 were retrospectively evaluated.

Reults: Among 217 children, 35 (16%) were <5 kg at the time of PEG. There were 18 males and 17 females with a mean age of 4±3 (41 days-16 months) months, a mean weight of 4.4±0.6 (2.7-4.9) kg and a mean length of 57±7 (43-74) cm. The primary diagnosis was neurological disorder in 21, metabolic disorder in seven, cleft palate in three, muscular disorder in two and cardiac disorder in one. A 14F catheter was used in 28 patients and a 16 F in 7. All were non-endoscopically removable kits. The procedure was done under general anesthesia with antiobioprophylaxis. No perioperative complications occurred and all were completed successfully. Because of uncontrolled traction on the catheter a tear in the tract was encountered in three patients postoperatively; all were repaired by suturing the fascia and the skin. The catheter was removed in two (%5.7) patients who could be fed fully orally on the long term. Seventeen (%48.6) died of primary diseases. Their mean catheter days was 11.7±17 (17 day-72 month) months. The mean catheter days of 16 (%45.7) patients who are currently being followed up is 32.7±26 (1 month-7 years) months.

Conclusion: PEG can be safely applied in low-weight infants with complex diseases. The mortality has been high in this patient group because of underlying diseases. However, PEG catheters were in-place enabling feeding for a sufficient length of time to create a difference in the lives of these patients. The thin subcutaneous tissue in low-weight infants cannot support enough the PEG catheter head in the stomach causing involuntary detachment of the catheter which is a special consideration in this patient group.

Kapat