Sözlü Sunum - 46

Çocuk cerrahisi pratiğinde özofagusun balon dilatasyonu etkin ve güvenli midir?

Ç Ulukaya Durakbaşa*, G Gerçel*, E Özatman*, ES Tamses**, M Çağlar Oskaylı*, HM Mutuş*

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Giriş ve Amaç: Bu seride farklı primer tanılara bağlı özofagus darlığı olan çocuklarda uygulanan balon dilatasyon (BD) sonuçları irdelenmiştir.

Yöntem: İşlemler genel anestezi altında, bükülebilir endoskop kullanılarak ve skopik görüntüleme eşliğinde gerçekleştirildi. Darlık hattında ortalanarak yerleştirilen balon, manometrik ölçümle, üretici talimatı doğrultusunda, uygun basınca kadar şişirildi ve etkin dilatasyonun sağlanması için, 3 dakika süre ile beklendi. Dilatasyon sonrası hastalar bir gece yatırılarak izlendi. İleriye dönük kaydedilmiş dokuz yıla ait veriler geriye dönük değerlendirildi. Darlık nedeniyle ek cerrahi girişim yapılmaması ve son 6 ayda dilatasyona gerek duyulmaması tam iyileşme olarak kabul edildi.

Bulgular: Yaş ortancası 48 ay (2 ay-17,5 yıl) olan 30’u erkek ve 33’ü kız 63 çocuğa, 402 balon dilatasyon (ortanca=5) uygulandı. Hastaların 33’ünde (%52,4) primer tanı özofagus atrezisi (ÖA), 13’ünde (%20,6) kostik hasar, 9’unda (%14,3) gastroözofageal reflü (GÖR), 7’sinde (%11,1) akalazya ve birinde (%1,6) doğumsal darlıktı. Kullanılan balon çapı 5-35 mm aralığındaydı. BD sayısı ortancası 5’ti ve iki dilatasyon arasında geçen ortanca süre 78 gündü. Üç hastada en az bir kez retrograd dilatasyon yapıldı. ÖA tanılı hastaların 31’i primer onarılmış ve ikisinde özofagokolonik anastomoz yapılmıştı.  Primer onarımlı bir hastada BD sırasında perforasyon gelişti ve daha sonra kolon interpozisyonu yapıldı. GÖR tanılı hastaların 6’sında fundoplikasyon sonrası manşonda darlık vardı. Kostik hasar tanılı 9 hastanın birisinde, serinin kapsadığı tarih aralığından önce, özofagokolonik transpozisyon yapılmıştı ve proksimal anastomoz darlığı vardı. 11. BD sonrası cerrahi anastomoz revizyonu yapıldı. Bir diğer hastada 39. BD sonrasında özofagokolonik transpozisyon yapıldı. Toplamda 55 hastada BD ile tam iyileşme sağlandı (%87,3). Beş hasta son dilatasyon sonrası 6 ayını doldurmadı. BD nedeniyle bir (%0,24) transmural perforasyon görüldü; mortalite olmadı.

Sonuç: Farklı etyolojilerden kaynaklanan selim özofagus darlıklarında BD çok etkin ve güvenli bir yöntemdir. Tekniğin endoskop eşliğinde darlık hattının görülerek uygulanması ve basıncın kademeli ve kontrollü olarak artırılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Diğer tekniklerde olduğu gibi, transmural perforasyon riski vardır; ancak oldukça düşüktür.

Oral Presentation - 46

Is balloon dilatation of esophagus efficient and safe in pediatric surgical practice?

Ç Ulukaya Durakbaşa*, G Gerçel*, E Özatman*, ES Tamses**, M Çağlar Oskaylı*, HM Mutuş*

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Plastic and Reconstructive Surgery

Introduction and Aim: This report evaluates the results of balloon dilatation of esophageal strictures originating from variable primary diagnoses.

Methods: Dilatations were performed under general anesthesia by using a flexible endoscope with simultaneous fluoroscopic control. The mid-portion of the balloon was placed in the stricture and was inflated by manometric control in compliance with the producer for a 3-minute-duration. The patients were admitted overnight after dilatation. The propectively recorded data was assessed retrospectively. A cure was defined as no further surgical interventions or no dilatation within the last six months.

Results: A total of 402 dilatations were done in 63 children; 30 males and 33 females. The median age was 48 (2 months-17.7 years) months. The primary diagnoses were esophageal atresia (EA) in 33 (52.4%), caustic stricture in 13 (20.6%), gastroesophageal reflux (GER) in 9 (14.3%), achalasia in 7 (11,1%) and congenital stenosis in one (1,6%). The diameter of the balloon ranged between 5-35 mm. The median dilatation number was 5 and the median time interval between two dilatations was 78 days. A retrograde dilatation was done in three patients at least once. A primary repair was done in 31 patients with EA and an esophagocolonic anastomosis in two. In one of the primary repair patients experienced esophageal rupture during dilatation with an eventual esophagocolonic transposition. Among patients with GER, six had stenoses in the fundoplication. One of those with caustic strictures had already undergone an esophagocolonic interposition with resultant anastomotic stricture. An anastomotic revision was done after the 11th dilatation. In another one, an esophagocolonic interposition was done after the 39th dilatation. Cure was obtained in 55 (87.3%) patients. Five patients did not complete the 6th month after the last dilatation. Dilatation caused a transmural perforation in one (0.24%). There was no mortality.

Conclusion: Balloon dilatation is a very efficient and safe method for benign esophageal strictures of varying etiology. The prominent advantages of the technique are exact visualization of the stricture via endoscope and the ability to gradually and increase the pressure in a controlled way. As in the other techniques, there is a risk of transmural perforation but it is negligible.

Kapat