Poster - 34

Spina bifidalı çocuklarda ürolojik sorunların erken tanısının böbrek yetmezliği gelişimine etkisi

D Baskın Embleton*, A Kundakçı**, NS Parlak**, A Altun**, C Dursun**, T Akça**, D Pala**, AF Adalıoğlu**, K Yümlü***, MG Boyacı****, AA Tuncer*, S Çetinkurşun*

*Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD. Afyonkarahisar, Türkiye
**Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Afyonkarahisar/Türkiye
***Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan BD, Afyonkarahisar/Türkiye
****Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Afyonkarahisar/Türkiye

Giriş:

Çalışmamız spina bifidalı çocuklarda ürolojik patolojilerin erken tanısının böbrek yetmezliği gelişimine etkisini araştırmak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada 2010-2016 yılları arasında spina bifida nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak araştırıldı. Hastaların değerlendirilme yaşı, cinsiyeti, spina bifida tipi, ameliyat olduğu yaş, ameliyat komplikasyonları, idrar yolu enfeksiyonu geçirip geçirmediği, mesane fonksiyonları, USG bulgularında bozulma olup olmadığı, üre-kreatinin değerleri, temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) kullanıp kullanmadığı, sintigrafi ve ürodinami çekilip çekilmediği hasta kayıtlarından elde edildi ya da telefonla bilgi alındı.

Bulgular:

Toplam 17 kız 15 erkek çocuk hastanın bilgileri incelendi. Çalışma sırasındaki yaş ortalaması 34.6 ay (dağılım 5 ay-73 ay) olarak saptandı. Spina bifida tipi meningomyelosel (n=22) ve meningosel (n=10) olarak bulundu. On hastada (%31.25) üriner sistem anomalisine rastlandı. On hastanın USG bulgusunun baştan itibaren bozuk olduğu veya zaman içinde bozulduğu görüldü. Hastaların %64.7’sinde idrar kültürü çalışılmış ve %68.1’inde de üriner enfeksiyon gözlemlenmiştir. Yedi hasta TAK uygulamaktadır. Mortalite oranı %18.75’dir. Hastalarda böbrek yetmezliği saptanmamıştır.

Sonuç:

Araştırmaya alınan spina bifidalı hastaların üriner sistem araştırmalarına erken yaşta başlandığı görülmüş ve çalışma grubunda böbrek yetmezliği saptanmamıştır. Buna rağmen, idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve kötü seyreden USG bulguları bir grup hastanın ileriye yönelik olarak böbrek hasarı gelişiminde risk altında olduklarını düşündürmektedir.

Poster - 34

The effect of early diagnosis of urological problems on development of renal insufficiency in children with spina bifida

D Baskın Embleton*, A Kundakçı**, NS Parlak**, A Altun**, C Dursun**, T Akça**, D Pala**, AF Adalıoğlu**, K Yümlü***, MG Boyacı****, AA Tuncer*, S Çetinkurşun*

*Afyon Kocatepe University, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Afyonkarahisar, Turkey
** Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Medical Student, Afyonkarahisar/Turkey
***Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Department of Neonatoloji, Afyonkarahisar/Turkey
****Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Department of Neurosurgery , Afyonkarahisar/Turkey

Introduction: To study the effects of early diagnosis of urinary problems on renal insufficiency in spina bifida patients.

Materials and Methods:The patients that were operated for spina bifida between 2010 and 2016 were evaluated retrospectively. The age of the patient at the time of evaluation, gender, type of spina bifida, age at surgery, operation complications, presence of urinary infection on follow-up, bladder functions, US findings and blood urea nitrogen and creatinine levels, scintigraphy and urodynamic evaluations and clean intermittent catheterization (CIC) use were retrieved either from hospital data or from families by telephone calls.

Results: There were 17 girls and 15 boys. Mean age at the time of the evaluation was 34.6 months (5-73 months). Spina bifida types were meningomyelocele (n=22) and meningocele (n=10). Ten patients (31.25%) had urinary anomalies. US findings were abnormal or became abnormal at follow-up in 10 patients. Urine culture was taken in 64.7% of the patients, and 68.1% of these had urinary infection. Seven patients were on CIC. Mortality was 18.75%. Renal insufficiency was not detected in any of the patients.

Conclusion: In this selected group of patients, urinary system investigations started at an early age and no renal insufficiency was detected. On the other hand, the frequency of urinary infections and deterioration of the US findings gave the impression that a group of patients will be at risk of developing renal insufficiency in the future.

Kapat