Sözlü Sunum - 12

Çocuklarda mezenter kistleri

M Çağlar Oskaylı*, Ç Ulukaya Durakbaşa*, M Mutuş*, G Gerçel*, E Özatman*, B Aksu*, E Zemheri**, H Şeneldir***

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
***İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş ve Amaç:

Mezenter kistleri (MK) nadir görülen intraabdominal selim tümörlerdir. Lenfatik, mezenkimal ve enterik doku kaynaklı olabilirler. Bunlara ek olarak ürogenital kistler, dermoid kist ve psödokistler de bu sınıf içinde incelenir. Her yaşta görülebilirler. Bu çalışmada MK konusunda cerrahi deneyimin paylaşılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem:

2005-2017 yılları arasında çeşitli bulgularla kliniğimize başvuran ve ameliyatlarında MK saptanan hastalar geriye dönük olarak tarandı.

Bulgular:

Yaş ortalaması 38,73 ay (15 gün-10 yıl) olan 17MK’lı hasta mevcuttu. Hastaların 9’u (%53) erkek, 8’i (%47) kızdı. 7 hasta karın ağrısı, 7 hasta karın şişliği, 6 hasta kusma ve/veya 1 hasta alt ekstremitede ödem nedeniyle başvurdu. Hastaların 2’si antenatal tanılıydı. Tüm hastalar ultrasonografi ile değerlendirildi. Ayrıca 9 hastaya bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Cerrahi girişim olarak 14 hastada total kist eksizyonu uygulandı. Ek olarak bu hastaların 1’ine parsiyel gastrektomi,1’ine ileo-kolik rezeksiyon anastomoz, 2’sinejejunal rezeksiyon anastomoz, 4’üne ise ileal rezeksiyon anastomoz yapıldı. Kalan 3 hastaya ise fenestrasyon ve kist aspirasyonu uygulandı. Çıkarılan kistlerin histopatolojik incelemesi, lenfanjiom (8), mezenkimal kist (4), enterik kist (2), dermoid kist (1) ve psödokist (1) olarak sonuçlandı. Bir hastada kist duvarından örnek alınmamıştı. Takipte bir hastada rezidü kistik yapılar nedeniyle ileri tedavi gerekti.

Sonuç:

MK doğumsal bir anomalidir. Bununla birlikte, herhangi bir yaşta semptom verebilir. Histopatolojik olarak farklı alt gruplarda değerlendirilse de tedavisi tam cerrahi rezeksiyondur. Tutulum yerine ve derecesine göre, cerrahi rezeksiyonun kapsadığı alan değişebilir. Tam olarak rezeksiyon yapılabilen hastalarda uzun dönem takip sonuçları son derece iyidir.

 

Oral Presentation - 12

Mesenteric cysts in children

M Çağlar Oskaylı*, Ç Ulukaya Durakbaşa*, M Mutuş*, G Gerçel*, E Özatman*, B Aksu*, E Zemheri**, H Şeneldir***

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pathology
***Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pathology

Introduction and Aim:

Mesenteric cysts (MC) are rare benign abdominal lymphatic tumors. They can originate form lymphatic, mesenchymal or enteric tissues. In addition, urogenital cysts, dermoid cysts and pseudocysts are classified under the same heading. MC can present at any age.  This study aims to share the surgical experience on MC.

Patients and Methods:

All patients treated with the diagnosis of MC between the years 2005-2017 in a single unit were retrospectively evaluated.

Results:

There were 17 patients with MC. The mean age was 38,73 months (15 days-10 years).  There were 9 (53%) males and 8 (47%) females. The presenting complaints were abdominal pain (7 patients), abdominal distension (7 patients), vomiting (6 patients) and/or lower extremity edema (1 patient). There were 2 patients with antenatal diagnosis. All underwent ultrasonographic examination. In addition, a computerized tomography or a magnetic resonance scanning was done in 9 patients. A total cyst excision was performed in 14 patients. The operative procedure also included partial gastrectomy in one patient, ileo-colic resection and anastomosis in one, jejunal resection and anastomosis in two and ileal resection and anastomosis in four. The remaining three patients underwent cyst aspiration and fenestration. Histopathological examination of the removed specimens was consistent with lymphangioma (8), mesenchymal cyst (4), enteric cyst (2) pseudocyst (1) and dermoid cyst (1). No tissue sampling form the cystic wall was done in one patient. Recurrence was evident in one patient during follow-up.

Conclusion:

MC are congenital anomalies. However they may present at any age. Although it is evaluated in different subgroups, the treatment is complete surgical resection. Surgical resection area may vary, according to the location of the cyst and the degree of involvement. Long-term follow-up results are extremely good in completely resectable patients.

Kapat