Poster - 53

Overin steroid hücreli tümörü

M Çağlar Oskaylı*, E Özatman*, A Aydın**, M Mutuş*, G Gerçel*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Amaç:

Steroid hücreli tümörler (SHT)overin  nadir görülen seks kordstromal hücreli tümörlerindendir. Tüm over tümörleri içinde %0.1’den az görülür. Virilizasyon bulgularıyla başvuran adölesan bir hastanın sunulması amaçlandı.

Olgu Sunumu:

13 yaşında kız hasta 3 yıldır ilerleyici şekilde olan ses kalınlığı, erkek tipi vücut yapısı ve kıllanması şikayetleriyle başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde meme gelişiminin olmadığı, kliteromegalisinin olduğu görüldü. Üretra ve vajen açıklıkları normaldi. Yapılan kan tetkiklerinde tümör belirteçleri normal saptandı. Testosteron ve DHEA-S değerleri çok yüksekti. Batın manyetik rezonans incelemede (MRI) sağ adneksiyal lojda heterojen iç yapıda, 47x36x37 mm boyutlarında ölçülen, heterojen tarzda kontrast tutulumu izlenen kitlesel lezyon izlendi. Parametrial ve paraservikal alanda genişlemiş venöz yapılar mevcuttu. Yapılan toraks bilgisayarlı tomografisi ve beyin MRI’da patoloji saptanmadı. Hasta sağ over tümörü ön tanısıyla ameliyata alındı. Sağ overde kitle olduğu ve vasküler yapıların ileri derecede tortüöz olduğu görüldü. Kitle sağ salpingoooferektomi ile çıkartıldı.Histopatolojik inceleme steroid hücreli tümör olarak sonuçlandı. Ameliyat sonrası kan steroid değerleri hızla normale döndü ve virilizasyon bulguları yavaş yavaş gerilemeye başladı.

Sonuç:

SHT artmış androjen seviyelerine bağlı olarak virilizasyon bulgularıyla kendini gösteren fonksiyonel over tümörleridir. Malignite riski vardır. Tedavide cerrahi eksizyon genellikle yeterlidir.

 

 

 

Poster - 53

Steroid cell tumor of ovary

M Çağlar Oskaylı*, E Özatman*, A Aydın**, M Mutuş*, G Gerçel*, Ç Ulukaya Durakbaşa*

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pathology

Aim:

Steroid cell tumors (SCT) of the ovary are a rare subgroup of sex cord tumors. It seens for less than 0.1% of all ovarian tumors. We describe a adolescent patient who admitted to with symptoms of virilisation.

Case Report:

A 13-year-old girl was admitted with symptoms of progressive alteration of voice, a male pattern of body type and hair growth for 3 years. On physical examination, there was no breast development and she had cliteromegaly. Urethral and vaginal orifice were normal. Tumor markers were with in normal limits. Testosterone and DHEA-S levels highly elevated. Abdominal magnetic resonance imaging (MRI) identified a 47x36x37 mm, heterogen, solid, right ovarian mass. Expanded venous structures were present in parametrial and paracervical areas. There was no pathology in thorax computerized tomography and brain MRI. Patient underwent operation with preliminary diagnosis of right ovarian tumor. It was seen that there was mass in right ovary and it had predominantly tortuous vascular structures. Mass removed with right salpingoooferectomy. Histopathologic examination resulted in steroid-cell tumor. Postoperatively, blood steroids levels returned to normal rapidly and virilisation findings began to decline slowly.

Conclusion:

SCT are functional ovarian tumors that manifest with virilization findings due to increased androgen levels. There is a risk of malignancy. Surgical excision is usually sufficient for treatment.

Kapat