Sözlü Sunum - 2

Apandisit ayırıcı tanısında ortalama platelet hacmi, lenfosit / monosit, nötrofil / lenfosit ve trombosit/ lenfosit oranlarının özgünlüğü

AA Tuncer*, S Çavuş**, A Balcıoğlu**, Ş Silay**, İ Demiralp**, E Çalkan**, MA Altın**, E Eryılmaz**, AO Karaisaoğlu**, A Bükülmez***, İ Doğan****, D Baskın Embleton*, S Çetinkurşun*

*Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD. Afyonkarahisar, Türkiye
**Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Afyonkarahisar/Türkiye
***Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Afyonkarahisar/Türkiye
****Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD. Afyonkarahisar/Türkiye

Giriş: Tam kan sayımı parametrelerinin apandisit, mezenterik lenfadenit (ML) ve Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) arasında ayırıcı tanıda yararlı olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında karın ağrısı nedeniyle başvurup apandisit, FMF ve ML tanısı alan üç grup hasta çalışmaya dahil edildi. Başvuru anındaki tam kan sayımı parametreleri, US, patoloji ve genetik sonuçları kaydedildi. Ortalama platelet hacmi (MPV), lenfosit / monosit oranı (LMO), nötrofil / lenfosit oranı (NLO) ve trombosit/ lenfosit oranları (TLO) hesaplandı. Verilerinin istatistiksel analizi yapıldı. Grup karşılaştırılmasında Kruskal Wallis ve Dunn testinden yararlanıldı. Verilerin Roc-curve ve logistic regresyon analizleri yapıldı. P <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya apandisit (n:137, 45%), FMF (n:65, 22%) ve mezenterik lenfadenit (n:99, 33%) tannılı toplam 301 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 11.5±4.33 yaş olarak bulundu.

MPV çalışma grupları arasında farklılık göstermekteydi (P=0.011). (Sınır değer (Cut off) olarak 7. 65 alındığında; %69 sensitif, %59 spesifik, EAA (eğri altında kalan alan) 0.590, doğru sınıflama oranı %56.4).

Apandisit grubunda NLO, FMF ve ML grubundan istatistiksel olarak yüksek bulundu (P=0.00). (Sınır değer 3.5 alındığında; %86 sensitif, %60 spesifik, EAA 0.814, doğru sınıflama oranı %74)

Apandisit grubunun LMO ı, FMF ve ML gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde düşük bulundu (P=0.00). (Sınır değer 2.86 alındığında; %25 sensitif, %34 spesifik, EAA 0.259, doğru sınıflama oranı %70.6).

TLO apandisit grubunda FMF ve ML grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yüksek bulundu (P=0.00). Cut off değeri 120.000 alındığında; %85 sensitif, %43 spesifik, EAA 0.704, doğru sınıflama oranı %64).

Sonuç: NLO, MPV ve TLO’nin; fizik muayene, anamnez ve US ile kombine edildiğinde, apandisitle en çok karışan FMF ve ML ayırıcı tanısında etkili birer belirteç olabileceği düşünülmektedir. LMO’nın ise apandisitte ayırıcı tanıda daha az etkili olduğu bulunmuştur.

Oral Presentation - 2

Mean platelet volume, neutrophil-to-lymphocyte, lymphocyte-to-monocyte, plathelet-to-lymphocyte ratios as a predictor of differential diagnosis of appendicitis

AA Tuncer*, S Çavuş**, A Balcıoğlu**, Ş Silay**, İ Demiralp**, E Çalkan**, MA Altın**, E Eryılmaz**, AO Karaisaoğlu**, A Bükülmez***, İ Doğan****, D Baskın Embleton*, S Çetinkurşun*

*Afyon Kocatepe University, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Afyonkarahisar, Turkey
** Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Medical Student, Afyonkarahisar/Turkey
***Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Afyonkarahisar/ Turkey
****Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Afyonkarahisar/ Turkey

Introduction: The purpose of this study was to establish a differential diagnosis between appendicitis, mesenteric lymphadenitis (ML) and familial Mediterranean fever (FMF) by using whole blood count parameters.

Materials and Methods: Patients diagnosed as having appendicitis, FMF and ML between January 1, 2014 and December 31, 2016 were included in the study as 3 groups. Complete blood count on admission, initial US, pathology report, and genetic results were recorded. Mean platelet volume (MPV), lymphocyte/monocyte ratio (LMR), neutrophyl/lymphocyte ratio (NLR), and thrombocyte/lymphocyte ratio (TLR) were calculated. Data was analyzed statistically. The groups were compared using Kruskal-Wallis and Dunn pairwise comparison tests. Roc-Curve and logistic regression analysis were done. P<0.05 was accepted as statistically important.

Results: There were 301 patients. The diagnosis was appendicitis in 137 (45%), FMF in 65 (22%) and mesenteric lymphadenitis in 99 (33%) patients. Mean age was 11.5 ± 4.33 years.

MPV showed differences between study groups (P=0.011). (If cut-off value is 7.65, 69% sensitive, 59% specific, AUC (area under curve) is 0.590 and classification table 56.4%).

In appendicitis group LMR was significantly lower than the FMF and ML groups (P=0.00). (If cut-off value is 2.86, 25% sensitive, 34% specific, AUC is 0.259 and classification table 70%).

In appendicitis group TLR was significantly superior to the FMF and ML groups (P=0.00). (If cut-off value is 120.000, 85% sensitive, 43% specific, AUC is 0.704 and classification table 64%).

In appendicitis group NLR was significantly superior to the FMF and ML groups (P=0.00). (If cut-off value is 3.5, 86% sensitive, 60% specific, AUC is 0.814 and classification table 74%).

Conclusion: NLR, MPV, and TLR; when combined with physical examination, history and US, are thought to be effective markers for the diagnosis of appendicitis, ruling out FMF and ML. LMR has been found to be less effective in detecting appendicitis.

Kapat