Poster - 72

Apandisitte geleneksel tanı yöntemi olan fizik muayene

AO Erdem, SK Özkısacık, B Mersinli, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Giriş:

Apandisit, çocuklarda en sık yapılan acil cerrahi girişimdir. Geliş şikayeti hemen her zaman karın ağrısıdır. Sağ alt kadranda hassasiyet, defans, rebound ise fizik muayene bulgularıdır. Son yıllarda tanı yöntemleri arasında USG ile radyolojik değerlendirme ön plana çıkarılmaktadır. Ancak biz geleneksel fizik muayene ile tanının halen daha tanıda altın standart olduğunu vurgulamak için bu çalımayı planladık.

Yöntem:

2013-2017 yılları arası apandisit nedeniyle laparaskopik yada açık cerrahi teknik ile opere edilen toplam 170 hasta geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastaların hikayesinde; ağrı, bulantı-kusma, iştahsızlık, fizik muayenesinde; hassasiyet, defans, rebound değerlendirilmiştir. Radyolojik olarakta USG’de; appendiks çapı, apendikolit varlığı, serbest sıvı varlığı değerlendirilmiştir. En az bir fizik muayene bulgusu apandisit için pozitif kabul edilmiştir. USG’de ise; appendiks çapının 6mm ve üzeri olması yada apendikolit varlığı (serbest sıvı ile beraber yada değil) pozitif olarak kabul edilmiştir.

Sonuç:

Hastaların 104’ü erkek 66’sı kız idi. Hastaların tamamı karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş ve bir kısmında yandaş şikayet olarak bulantı-kusma ve iştahsızlıkta mevcuttu. Hastaların tamamında en az 1 fizik muayene bulgusu apandisit lehine iken, sadece 92 hastada (%54) USG bulguları apandisit lehineydi.

Tartışma:

Apandisit çocuklarda en sık yapılan acil cerrahi girişim olmakla beraber günümüzde halen tanı ile ilgili birçok karmaşanın yaşanabildiği bir patoloji olmaya devam etmektedir. Tanının kesinleştirilmesi için çok fazla çalışma yapılmış olmasına rağmen herhangi bir yöntemin fizik muayene bulgularına kesin bir üstünlüğü henüz kabul edilmiş değildir. Geleneksel bir tanı yöntemi olan fizik muayenenin diğer tüm yöntemlere olan üstünlüğünü bir kez daha bu çalışmamızla vurgulamak istedik.

Poster - 72

Physical examination: A traditional diagnostic method for appendicitis

AO Erdem, SK Özkısacık, B Mersinli, AT Başer, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Introduction

Appendicitis is the most common emergency surgical procedure in children. The complaint on admission is almost always abdominal pain. Physical examination findings are tenderness, muscle guarding, rebound tenderness in the lower right area. In recent years, ultrasound has been the foreground way among diagnostic methods. However, we planned this work to emphasize that the classical physical examination is still the gold standard.

Method

A total of 170 patients who underwent laparoscopic open surgical procedure for appendicitis between 2013-2017 were retrospectively reviewed. In the story of all patients; abdominal pain, nausea-vomiting, lack of appetite, physical examination; tenderness, muscle guarding, rebound tenderness  were evaluated. Radiologically, in USG;  appendiks diameter, presence  of appendicolith, presence  of free fluid were assessed. At least one physical examination was considered positive for appendicitis. In USG; the appendiceal maximal diameter was found to be 6 mm or more, or the presence of appendicolith (with or without  free fluid) was considered to be positive in favor of appendicitis.

Conclusion

104 of the patients were male and 66 were female. All of the patients had complaints of abdominal pain and  some had complaints of nausea-vomiting and loss of appetite in addition to abdominal pain. At least 1 physical examination was found in favor of appendicitis in all of the patients, whereas there were only 92 patients’ USG findings were in favor of appendicitis. (%54)

Discussion

Appendectomy is the most common emergency surgical procedure in children and appendicitis is  a pathology which many difficulties can still be encountered in the present day in diagnosis. Although a lot of study has been done to confirm the diagnosis, no definitive advantage to physical examination findings has yet been accepted. We want to emphasize once again the superiority of physical examination, which is a traditional diagnostic method, to all other methods.

Kapat