Poster - 33

Nadir görülen ancak sıkıntılı bir durum: TAK kateteri komplikasyonu

AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Giriş:

Alt üriner sistem basıncının arttığı durumlarda, üst üriner sistemin korunması amacıyla, temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) yapılması oldukça sık ve yaygın kullanılan bir tekniktir.  İdrar yolu enfeksyonları, üretral darlık, üretral kanama, yanlış pasaj ve masene perforasyonu çeşitli TAK komplikasyonlarıdır. Ancak kateterin mesane içerisinde düğümlenmesine litaratürde rastlanmamış olması nedeniyle bu olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu:

2 yaşında erkek olgu, doğduğundan beri nörojenik mesane nedeniyle TAK uyguluyor. Bu süre içerisinde birkaç kez idrar yolu enfeksiyonu dışında herhangi bir komplikasyon olmamış. Günde 6-8 kez TAK yapan hasta acil servise TAK uygulaması sonrası kateterin çıkarılamaması ve içerisinden idrar akışının kesilmesi şikayetiyle müracaat etti. Kateterin mesane boynuna oturduğu tahmin edildi. Grafide mesane içerisinde katerin düğüm olduğu  gözlendi. Bol miktarda kayganlaştırıcı jel ve üretral dilatasyon sonrası kateter çıkartıldı. Takiplerde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Sonuç:

TAK alt üriner sistem basıncı yüksek olan hastalar için üst üriner sistemin korunmasında oldukça önemli bir tedavi yaklaşımıdır. Ancak nadir de olsa bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Kateterin mesane içinde kıvrılması da bu komplikasyonlardan biridir ve oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle hastanın üretrasının boyuna göre kateter seçimi önemlidir.

Poster - 33

A rare but distressing condition: TAK catheter complication

AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Introduction:

In cases who have high pressure in lower urinary tract system, clean intermittent catheterization is a common and widely used technique for the protection of the upper urinary tract. Urinary tract infections, urethral stricture, urethral hemorrhage, false passage, and bladder perforation are various clean intermittant catheterization (CIC) complications.

However, due to the fact that we didn’t find any literature about catheter linked in the bladder, so we aimed to present this phenomenon.

Case:

A 2-year-old male case has been do CIC because of neurogenic bladder since birth. During this period, there were no complications except urinary tract infection several times. The patient who underwent TAK 6-8 times a day admitted the emergency service with the complaint that the catheter could not be removed and the flow of urine was interrupted after TAK application. We though that the catheter linked the level of the bladder neck.

After a lot of lubricant gel and urethral dilatation catheter were removed. There were no problems on follow up.

Conclusion:

CIC is a very important treatment approach for the protection of upper urinary system who has with high pressures lower urinary system. However, rarely, it can cause some complications. The linked of the catheter in the bladder is one of these complications and can be quite annoying. Therefore, catheter selection is important for the size of the patient's urethra.

Kapat