Sözlü Sunum - 76

NSAİ bronkospazm da kurtarıcı bir analjezik mi?

AO Erdem*, KV Erel**, SK Özkısacık*, M Yazıcı*

*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
**Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Anabilim Dalı , Aydın

Bronkospazm postoperastif ve intraoperatif dönem boyunca karşılaşılabilen çok önemli bir komplikasyondur. Bu komplikasyon cerrahi,  anestezi ve hastaya ait nedenlerle oluşabilmektedir. Postoperatif analjezi oluşturmak için intraoperatif dönemde rutinde pek çok analjezik tercih edilmektedir. Bizde bu çalışmada invitro şartlarda bir bronkospazm modeli  olarak  supramaksimal tonuslü rat trakeasında intravenöz analjeziklerden ibuprofen ve parasetamolün etkilerini görmeyi amaçladık.Çalışmamızda toplam 20 erkek rat kullanıldı.  Ketamin anestezisi sonrası her ratın  sol ana bronşları çıkarılarak krebs solusyonunda organ banyosuna asıldı.  Dört rat bronşu asetilkolin ve atropine cevap alınamadığı için çalışma dışı bırakıldı.Asetilkolin ve atropin ile canlılığı kanıtlanan rat bronşlarının yıkama sonrası bazal tonus değerleri kontrol tonus değerleri olarak kabul edildi. Canlılığı kanıtlanan rat bronşlarına (n=16) asetilkolin uygulanarak supramaksimal kontraksiyon oluşturuldu. Supramaksimal kontraksiyon oluşturulan rat bronşları randomize olarak   iki gruba ayrıldı.  grup 1’e (n=8) parasetamol, grup  2’e (n=8) ibuprofen uygulandı.  Her bir grubun kontraksiyon cevapları kaydedildi ve sonra istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Supramaksimal kontraksiyonda grup 1’ de istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmazken (p>0.05) grup 2’de ortalama %25-40±3.54 (p<0.05) tonusu düşüşü izlenerek bazal değerlere indiği belirlendi. İntraoperatif analjezi postoperatif komplikasyonların önlenmesinde ve hasta konforunun sağlanmasında çok önemlidir. Genel olarak postoperatif analjezi için intraoperatif olarak  opioidler ve beraberinde NSAI veya parasetamol grubu ilaçlar tercih edilmektedir. Çalışmamızda tonusu artırılmış bronş dokusunda “in vitro bronkospazm modeli“ parasetamolun herhangi etkisi olmazken, iboprofenin beklenilenin aksine istatistiksel olarak anlamlı oranda gevşeme cevabı verdiğini saptadık. Sonuç olarak eğer   in vivo çalışmalarla da  desteklenirse klinik olarak bronkospazm riski yüksek olan hastalarda ibuprofenin parasetamolden daha öncelikli olarak tercih edilebileceğini düşünmekteyiz..

Oral Presentation - 76

Is NSAI bronchospasm a rescue analgesic?

AO Erdem*, KV Erel**, SK Özkısacık*, M Yazıcı*

*Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Department of Anaesthesiology, Medical Faculty, Adnan Menderes University, Aydin

Background

Bronchospasm is a very important complication that can be encountered during postoperative and intraoperative period. This complication can be caused by surgery, anesthesia or patient-related reasons. Many analgesics are preferred during the intraoperative period for postoperative analgesia.  In this study, we aimed to investigate the effects of ibuprofen and paracetamol from intra-venous analgesics on  rat bronchus with supramaximal tonus as a model of bronchospasm  in in vitro conditions.

MethodsTotally 20 male rats were used in our study. After the ketamine anesthesia, the left main bronchi of each rat were removed and suspended in organ bath in Krebs solution. Because acetylcholine and atropine were not available, 4 rats bronchus were excluded Bas eline tonus values of rat bronchi that was proven viable by asetlcholie and atropine were accepted as control tonus values. After demonstrating the viability of the rat bronchi (n=16),  acetylcholine was applied to produce supramaximal contraction. The rats bronchi with supramaximal contraction were randomly divided into two groups. it was applied paracetamol to group 1, and ibuprofen to group 2. The contraction responses of each group were recorded and compared statistically.

ResultsWhereas a statistically significant difference was not detected in group 1 with the supramaximal contraction (p> 0.05), tonus decreased 25-40% ± 3.54 rate (p <0.05) in the group 2  and relaxation response decreased to baseline tonus levels.

DiscussionIntraoperative analgesia is very important in preventing postoperative complications and ensuring patient comfort. In general, opioids and concomitant NSAI or paracetamol group drugs are preferred intraoperatively for postoperative analgesia. In our study, While there waas no effect of paracetamol (in vitro bronchospasm model) on rat bronchi with supramaximal tonus, but iboprofen showed a statistically significant relaxation response as unexpected. In conclusion, if it is also supported by in vivo studies, we think that ibuprofen may be preferred higher priority than paracetamol in patients with a high risk of clinically bronchospasm.

Kapat