Poster - 32

İyi bir alternatif olan Snodgraft olgularımız; 7 olgu

SK Özkısacık, AO Erdem, Ş Doğan, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Giriş:

TIPU yada Snodgrass tekniği hipospadias cerrahisinde en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Fonksiyonel ve kozmetik sonuçları oldukça iyi olarak bildirilmektedir. Ancak dar ve yüzeyel üretral yatak varsa teknik olarak sıkıntı yaşanabilmektedir. Bu durumda daha fazla oranda üretral darlık sıkıntısı yaşanabilmektedir. Bu durumda üretral yatak orta hat insizyonuna konulacak olan greft (Snodgraft) bu sıkıntıların yaşanmasını engelleyebilmekte ve özellikle proksimal hipospadias hastalarında iki seanslı ameliyat oranlarını düşürebilmektedir. Snodgraft yaptığımız hastaları ve sonuçlarını paylaşmak istedik.

Yöntem:

Kliniğimizde 2013-2017 yılları arasında Snodgraft tekniği ile hipospadias onarımı yapılan toplam 7 hastanın dosyaları değerlendirildi. Hastaları ortalama yaşı 6,6 idi. Hastaların 3’ünde eksternal üretral mea midpenil, 2’sinde skrotal, 1’inde penoskrotal ve 1’inde koronal yerleşimli idi.  Tüm hastaların posterior üretral yatağı insize edilerek prepusyumdan alınan greft bu insizyon hattı boyunca yerleştirildi. Foley sonda üzerinden 7/0 PDS kullanılarak neoüretra oluşturuldu. Hastaların 1 yıllık takiplerinde 1 hastada fistül gözlendi ve ortalama 2 kez hastalara üretral dilatasyon yapıldı. Kozmetik sonuçlar kabul edilebilir düzeydeydi.

Sonuç:

TIPU, hipospadias cerrahisinde sık tercih edilen bir yöntemdir. Orta hat insizyonuna konulacak olan greftin üretrada gelişecek olan daralma oranını ve dilatasyon gerekliliğini azalttığını düşünmekteyiz. Bunun için çeşitli yerlerden greft alınabilmektedir. Kolay ulaşılabilirliği ve teknik olarak cerrahi sırasında sünnet yapılmasından dolayı sünnet derisinin kullanılmasını önermekteyiz. Kozmetik ve fonksiyonel sonuçlarının iyi olması nedeniyle özellikle proksimal ve sekonder hipospadias vakalarında bu tekniğin kullanılmasının uygun olabileceği kanısındayız.

Poster - 32

Snodgraft is a good alternative: 7 cases

SK Özkısacık, AO Erdem, Ş Doğan, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Introduction:

TIPU or Snodgrass technique is one of the most commonly used methods in hypospadias surgical prosedure. Good functional and cosmetic results are reported. However, if there is a narrow and superficial urethral bed, it can be technically difficult. In this case, more urethral stricture can be occured. In this case, the graft (Snodgraft) which will be placed in the midline incision of the urethral bed can prevent these troubles and especially in proximal hypospadias can be reduced the rates of two-session operations. We wanted to report that the results of our Snodgraft's experience.

Material Method:

A total of 7 patients undergoing the Snodgraft procedure were prospectively studied between 2006 and 2011. Mean patient age was 6.5 years. Localization of the meatus was midpenil in 3 patients, coronal in 1, scrotal in 2 and penoscrotal in 1. In all patients the posterior urethral plate was incised, and the graft harvested from the inner prepuce was sutured from the old meatus to the tip of the glans. A neourethra was created over a urethral catheter using 7-zero PDS suture. All patients were followed 1 year for cosmetic and functional results.

Conclusion:

TIPU is a more preferred method in hypospadias surgery. We think that the graft that will be placed in the midline incision decreases the rate of narrowing and dilatation necessity in neourethra. Grafts can be obtained from various places for this prosedure. We recommend the use of prepucium due to easy accessibility and technically circumcision during surgery. Because of its good cosmetic and functional results we believe that it may be appropriate to use this technique, especially in cases of proximal and secondary hypospadias.

Kapat