Poster - 96

Adolesanlarda Spontan pnömotoraks

T Özdemir*, M Mert*, A Sayan*, MO Öztan**, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Spontan pnömotoraks öncelikle genç yetişkinlerde görülen bir patolojidir. Bu çalışmada, spontan pnömotoraks saptanan hastaların izlem ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır. 

Hastalar ve yöntem:

Kliniğimizde Ocak 2010 ile aralık 2016 tarihleri arasında spontan pnömotoraks saptanmış hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hataların demografik özellikleri, pnömotoraksın yineleme sayıları, tedavi yöntemleri ve uzun dönem izlem bulguları kaydedilmiştir. Ortalama takip süresi 15 aydır (8-22 ay). 

Bulgular:

Belirtilen zaman aralığında kliniğimizde 12 hasta spontan pnömotoraks nedeniyle tedavi edilmiştir. Hastaların yaşları 13-17 arasındadır (ortalama 15). Erkek-kız oranı 11/1’dir. Sağ/sol oranı 6/5’tir. Hastaların tümünde ortak yakınma ani giren göğüs ağrısıdır. Solunum sıkıntısı 2 hastada saptanmıştır. Akciğer alanına göre pnömotoraks oranı ortalama %40’tır (%20-80). Hastaların tümüne tüp torakostomi uygulanmıştır. Dokuz hastada bir kez uygulanan tüp torakostomi ile tedavi sağlanmış, tüp çekilmesi sonrasında yineleme olmamıştır. Bir hastada 2 kez daha erken dönemde pnömotoraks gelişmiş ve yineleyen tüp torakostomiler sonrasında yineleme olmamıştır. Bir hastada 3 kez daha pnömotoraks tekrarlamış bu hastaya VATS yöntemi ile plöredez uygulanmıştır. Bu hastada da plöredez sonrasında yineleme olmamıştır.

Tartışma:

Spontan pnömotorks çocukluk çağının ileri dönemlerinde görülmektedir. Bu sonuç literatür ile de uyumludur. Solunum sıkıntısı pnömotoraksı ağır olan hastalarda görülmektedir. Hafif olgularda öncelikli yakınma ağrıdır. Tüp torakostomi genellikle tedavi edici olmaktadır. Yineleme genellikle erken dönemde olmaktadır. Yineleyen olgularda, VATS ile plöredez gerekebilmektedir. 

Poster - 96

Spontaneous pneumothorax in adolescence

T Özdemir*, M Mert*, A Sayan*, MO Öztan**, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Aim:

Spontaneous pneumothorax is commonly seen in young adults. The objective of this study to discuss the follow up and therapeutic options of the patients witf spontaneous pneumothorax. 

Patients and methods:

Medical records of the patients with spontaneous pneumothorax between january 2010 and december 2016 were analyzed retrospectively. Demographics, recurrence rates, therapeutic options and follow up data were recorded. Mean follow up duration is 15 months (8-22 mo).

Results:

During the time period stated above, 12 patients with spontaneous pneumothorax were treated. Mean age of the patients was 15 (13-17 y). Boy/girl ratio was 11/1. Right/left ratio was 6/5. Primary complain was sudden chest pain which was present in every patient. Two patients had respiratory distress. Mean ratio of pneumothorax according to lung area was %40 (%20-80). All patients were undergone tube thoracostomy primarily. Nine patients were treated with primary chest tube insertion. No recurrence was detected among these 9 patients. One patient required two more tube thoracostomy after tube removal during early follow up. No further intervention required. One patient’s pneumothorax recurred three times after primary tube removal. This patient required pleurodesis via VATS. No reccurrence was detected after surgical intervention. 

Conclusions:

In our study, we confirmed that the incidence rate is highest among adolescents. Respiratory distress is commonly seen in patients with highest ratio of pneumothorax. In mild cases, primary complaint is chest pain. Tube thoracostomy is mostly therapeutic. In patients with recurrence, pleurodesis may be necessary. 

Kapat