Poster - 63

Çocukluk çağında laparoskopik kolesistektomi

T Özdemir*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Çocuklarda safra kesesi hastalıkları yetişkinlere göre çok daha az görülmektedir. Etiyolojide metabolik ve hematolojik hastalıklar öncelikle akla gelmektedir. Ancak günümüzde safra kesesi taşı saptanan çocuk sayısı gittikçe artmakta ve etiyolojide de herhangi bir unsur saptanamamaktadır. Bu çalışmada kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi yapılmış olan çocuk hastalar incelenmiştir. 

Hastalar ve yöntem:

Kliniğimizde ocak 2010 ile mayıs 2017 tarihleri arasında kolelitiyazis nedeniyle kolesistektomi uygulanmış olan hastalar demografik özellikleri, ultrasonografik bulgular, etiyolojik unsurlar ve komplikasyonlar açısından geriye dönük olarak incelenmiştir. 

Bulgular:

Belirlenen zaman aralığında 42 hastaya kolelitiyazis nedeniyle lararoskopik kolesistektomi uygulanmıştır. Hastaların 24’ü kız, 18’i erkektir. Yaş ortalaması 14’tür (3-17 yaş). Preoperatif ultrasonografide 8 hastada safra kesesinde tek taş görülmüş iken, 34 hastada küçük çoklu taşlar görülmüştür. 

Etiyolojik araştırmada 3 hastada talasemi, 1 hastada herediter sferositoz, 1 hastada G6PD eksikliği, 2 hastada da hiperkolesterolemi saptannıştır. Kalan 35 hastanın 12’sinin aşırı kilolu olması dışında özellik yoktur. 

Hastaların tümüne 4 port ile laparoskopik kolesistektomi uygulanmıştır. Bir hastada teknik sıkıntılar dolayısı ile açığa geçilmiştir. Bir hastada koledok yaralanması gerçekleşmiş bu hastaya roux-en-Y hepatiko jejunostomi uygulanması gerekmiştir. Hiçbir hasta kaybedilmemiş, hiçbir hastada uzun dönem sorun yaşanmamıştır. 

Tartışma:

Çocukluk çağında kolelitiyazis gittikçe artan bir sıklıkla görülmektedir. Yeme alışkanlıkları, aşırı kilo da etiyolojide etkili görünmektedir. Yetişkin hastalarda olduğu gibi kolelitiyazisli çocuklarda da laparoskoik kolesistektomi güvenli bir cerrahi yöntemdir. 

Poster - 63

Laparoscopic cholecystectomy in childhood

T Özdemir*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, G Köylüoğlu**

*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Aim:

Cholelytiasis is less frequently seen in children than adults. Metabolic or hematologic diseases are primary etiologic factors. Recently, number of children with cholelytiasis are incresing and in some of these patients no etiologic factor can be detected. In this study, children with cholelytiasis who underwent laparoscopic cholecystectomy were anayzed. 

Patients and methods:

Medical records of children who underwent laparoscopic cholecystectomy between january 2010 and may 2017 were analyzed retrospectively. Demographics, ultrasonographic findings, etiologic factors and complications were recorded. 

Results:

During the time period stated above, 42 children underwent laparoscopic cholecystectomy because of cholelytiasis. Twenty four of the patients were girls and 18 were boys. Mean age was 14 (3-17 y). Preoperative ultrasonography revealed single stone in 8 patients’ and multiple stones in 34 patients’ gallbaldder. As etiologic factors; 3 patients had thalassemia, 1 patient had hereditery spherocytosis, 1 patient had G6PD deficiency and 2 patients had hypercholesterolemia. Among other 35 patients no etiologic factor was detected other than obesity which was present in 12 patients. 

All the patients underwent 4 ports laparoscopic cholecystectomy. In one patient, convertion to open cholecystectomy was necessary because of technical difficulties. One patient required roux-en-Y hepaticojejunostomy because of peroperative bile duct injury. No death encountered. Long term follow up was uneventful in all patients. 

Conclusion:

Frequency of cholelytiasis is increasing gradually during childhood. Nutrition seems to rise as a major etiologic factor. Similar to adult patients, laparoscopic cholecystectomy is a safe surgical option in children with cholelytiasis. 

 

 

Kapat