Video Sunum - 3

İnvajinasyon redüksiyon pompası ile deneyimlerimiz

NF Aras*, S Doğanay**, AB Öztürk*, HB Gürleyen*, C Turan*

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
**Çocuk Radyoloji Uzmanı, Özel Muayenehane, Kayseri

Amaç:  Çocukluk ve bebeklik çağının en sık karın ağrısı sebeplerinden birisi invajinasyondur. Sıklıkla 6-24 ay arası çocuklarda görülen bu patolojinin tedavisinde floroskopi eşliğinde hava ile redüksiyon önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada merkezimizde invajinasyon redüksiyon pompası (İRP) ile yapılan redüksiyon işlemlerinin sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

 

Materyal Metod: Merkezimize Mayıs 2015 – Mayıs 2017 tarihleri arasında başvuran ilekolik invajinasyon tanılı hastalar incelendi. Yaşları 3 ay ile 5 yıl arasında değişen 56 hastanın 19’u kız (%34), 37’si erkekti (%66). Bu hastaların 26’sının (%46) yaşı 12 ay ve altındaydı. Genel durumu stabil olup akut karın bulguları olmayan hastalar seçildi. Ayarlanan basınçta sabit ve devamlı hava veren İRP’nın basıncı 1 yaş ve altındaki hastalarda ilk denemede 80 mmHg’ya ayarlanırken 1 yaşından büyük çocuklarda 90 mmHg’ya ayarlandı ve operasyon kararı vermeden önce en az 3 deneme yapıldı. On iki ay ve altındaki hastalarda 100 mmHg, 12 aydan büyük çocuklarda ise 110 mmHg basınç geçilmedi. Bu basınçlarda redüksiyon sağlanamayan hastalarda operasyon kararı verildi. Bu işlemler sırasında invajine barsak segmentinde hiç hareket izlenmeyen veya aşırı rektal kanama izlenen hastalarda operasyona gidildi.

 

Bulgular:  Hastaların tamamında karın ağrısı ortak şikayet iken hastaların 15’inde  (%26.7) karın ağrısı, kusma ve kanlı ishal birlikte gözlendi. İRP hastaların 47’sinde (%83.9) başarılı olurken 9 hasta operasyona gitti. Operasyona giden hastaların tamamının yaşı 12 ay ve altındaydı. Operasyona giden hastaların tamamında karın ağrısı, kusma ve kanlı ishal şikayetleri birlikte görüldü. Ameliyata giden hastaların 7’sinde manuel redüksiyon yapılırken, 2 hastada rezeksiyon gerekti.

 

Sonuç: Merkezimizde İRP ile müdahale edilen hastaların %83.9’u operasyona gitmeden şifa ile taburcu edilmiştir. Bu yöntemle müdahale edilen hastaların hiçbirinde perforasyon gelişmemiştir. Bu da güvenli bir İRP ile güvenli basınçlarda kalmanın önemini göstermektedir. Operasyona giden hastaların tamamının 1 yaş altı hastalardan oluşması ve karın ağrısı, kusma ve kanlı ishal şikayetlerinin üçünün birlikte görülmesi nedeniyle, bu özelliklerdeki hastalarda İRP’nin başarı şansının düşük olduğu  akılda tutulmalıdır. 

Video Presentation - 3

Our experiences with air reduction pump in invagination management

NF Aras*, S Doğanay**, AB Öztürk*, HB Gürleyen*, C Turan*

*Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey
**Pediatric Radiology Consultant, Private Practise, Kayseri

Aim: A common cause of abdominal pain in childhood and infancy is invagination. Reduction in fluoroscopy has a significant role in treatment of this pathology frequently occurs in children aged 6-24 months. We aimed to share results of reductions with air reduction pump (ARP).

 

Materials and Methods: Patients diagnosed with ileocolic invagination between May 2015 and May 2017 were studied. Totally 56 patients aged between 3 months and 5 years, 19 were female (34%) and 37 were male (66%).

Twenty-six patients (46%) were under 12 months of age. Patients whose overall condition was stable and who had no acute abdomen findings were selected. Patients who were not able to undergo reduction at optimal pressures were operated. The procedure was terminated in patients who had no motion in the intestinal segment of bowel or had excessive rectal bleeding.

 

Findings: Abdominal pain was common in all patients. Also 15 patients (26.7%) have got the symptoms of all three; abdominal pain, vomiting and bloody diarrhea. Forty-seven patients (83.9%) were treated with ARP and 9 patients were failed and operated. All of the patients who went to operation were 12 months old and under. Complaints of abdominal pain, vomiting and bloody diarrhea were seen in all of patients who went to operation. Seven patients who underwent surgery had manual reduction and the other two required resection.

 

Conclusion: In our center, 83.9% of patients treated with ARP were discharged by healing. There was no perforation. This demonstrates the importance of safe pressure gap. All of the patients going to operation consist of patients under 1 year of age and all three of the complaints of abdominal pain, vomiting and bloody diarrhea are seen together in these patients. It should be kept in mind that  success rate of ARP in patients with these characteristics is low.

Kapat