Sözlü Sunum - 42

ÖZOFAGUS DARLIKLARININ TEDAVİSİNDE ÖZOFAGUS DİLATASYONU SONUÇLARI

G Durmuş, T Soyer, Ş Yalçın, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Özofagus darlığı nedeniyle dilatasyon (ÖD) yapılan olguların geriye dönük olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Son 5 yılda ÖD yapılan olgular yaş, cinsiyet, dilatasyon nedeni, dilatasyon sayı ve sıklığı ve sonuçlar açısından geriye dönük olarak incelenmiştir. Darlık yeri ve dilatasyon komplikasyonları ayırca araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 69 olgu dahil edilmiştir. Ortalama yaş 7.5 yıl (4 ay -18 yıl) olup kız erkek oranı 2:1’dir. ÖD nedenleri arasında özofagus atrezisi onarımı sonrası anastamoz darlığı (AD) (n=27, %39.1), korozif özofagus darlığı (KD) (n=14, %20.2), reflü özofajiti (RÖ) (n=14, %20.2), epidermolizis bülloza (EB) (n=5, %7.2), krikofaringeal akalazya (KFA) (n=4, %5.7), özofagomiyotomi (ÖS) (n=3, %+4.3) ve sistemik hastalığa bağlı özofagus darlıkları yer almaktadır (SH) (n=2, %2.8). Olgular ÖD nedenlerine göre gruplandırılmış ve demografik özellikleri ve her grupta dilatasyon tedavisi tamamlanan olgu sayıları Tablo 1’de sunulmuştur. AD olan 8 olgunun (%29.6) anastamoz kaçağı öyküsü vardır ve tüm darlıklar anastmoz hattındadır. Tüm KFA’lar ve KD’ların 6’sında darlık üst özofagustadır. RÖ bağlı darlıklar alt özofagusta yer almakatdır. İki olguda (%2.8) dilatasyondan fayda görmediği düşünülerek özofagus replasmanı yapılmıştır. Olguların ikisinde perforasyon birinde ise ölümcül kanama olmuştur. Komplikasyon oranı %4.3’dür (n=3). Dilatasyon sonrası takipne ve ateşi olan 4 olguda ise kontrastlı grafi ile inceleme yapılmış ancak hiçbirinde perforasyon bulgusuna rastlanmamıştır. ÖD’a bağlı mortalite %1.4’dür (n=1).  

Sonuç: Çocuklarda özofagus darlığına yol açan birçok neden vardır. ÖD tüm darlık nedenlerinde ilk tedavi seçeneğidir. KD ve KFA bağlı darlıklar seri ve sık dilastyon gerektirirken AD ve RÖ’ye bağlı darlıklarda daha iyi sonuç alınmaktadır.

ÖD nedenleri

Kız: Erkek

Ortalama yaş (yıı)

(min - maks)

Ortalama dilatasyon sayısı

Dilatasyon sıklığı (/ay)

Reflülü olgu sayısı

Tedavisi tamamlanan olgu sayısı (n, %)

AD

(n=27)

10:17

3.03

(4 m-11)

3,14

(1-10)

1,26

(1-4)

13

24 (88%)

KD

(n=14)

6: 8

9,1

(3-14)

7,35

(1-20)

1,28

(1-3)

1

6 (42%)

(n=14)

1:13

6,4

(1-18)

2,5

(1-5)

1,5

(1-3)

14

13 (92%)

EB

(n=5)

2:3

12

(9-17)

 

2

(1-5)

1

(0-1)

3

4 (80%)

KFA

(n=4)

2:2

4,2

(1-7)

2,5

(1-4)

1,5

(1-2)

3

2 (50%)

ÖS

(n=3)

1:2

7,3

(2-17)

4

(2-7)

1,3

(1-4)

0

3 (100%)

SH

(n=2)

1:1

13,5

(12-15)

1,5

(1-2)

1,5

(1-2)

1

2 (100%)

Oral Presentation - 42

RESULTS OF ESOPHAGEAL DILATATIONS IN THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL STRICTURES IN CHILDREN

G Durmuş, T Soyer, Ş Yalçın, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: A retrospective study was performed to evaluate the results of ED in the treatment of ES in children.

Patients and Methods: Children who underwent ED for different causes of ES for the last five years were evaluated for age, sex, causes of ES, number and frequency of dilatations and the results of dilatation treatment. The localization of strictures and complications of ED were also investigated.

Results: Sixty-nine cases were included. The mean age of the patients were 7.5 years (4 months-18 years) and female to male ratio was 2:1. The causes of ES were anastomotic stricture after esophageal atresia (EA) (n=27, 39.1%), corrosive strictures (CS) (n=14, 20.2%), reflux esophagitis (RE) (n=14, 20.2%), epidermolysis bullosa (EB) (n=5, 7.2%), cricopharyngeal achalasia (CPA) (n=4, 5.7%), after esophagomyotomy for achalasia (AEFA) (n=3, 4.3%) and esophageal involvement of systemic disease (EISD) (n=2, 2.8%). Patients were grouped according to the cause of ES. The distribution of sex, age, number and frequency of ED and number of patients with completed treatment is listed in Table 1. Eight cases with EA (29.6%) had a history of anastomotic leakage and localization of strictures was seen at anastomotic site. Strictures were localized at upper esophagus in 6 of CS and in all CPA cases. Patients with RE had strictures on lower esophagus. Two of the cases (2.8%) did not respond to ED and underwent esophageal replacement. Complications including perforation (n=2) and lethal hemorrhage (n=1) were seen in 3 cases (4.3%). Four cases had fever and tachypnea after dilatation and underwent contrast graph examination. However, none of them had the findings of esophageal perforation. Mortality rate due to ED was 1.4% (n=1).

Conclusion: There are several causes of ES during childhood and ED is the first choice of treatment in all cases. Strictures due to corrosive ingestion and CPA need serial and frequent ED with lower success rates. Anastomotic strictures and RE are well respond to dilatations. 

Causes of ES

Female: Male

Mean age

(years)

(min - max)

Mean Number of ED

Frequency of ED

(times per months)

Number of cases with reflux (n)

Number of patients with completed treatment

(n, %)

EA

(n=27)

10:17

3.03

(4 m-11)

3,14

(1-10)

1,26

(1-4)

13

24 (88%)

CS

(n=14)

6: 8

9,1

(3-14)

7,35

(1-20)

1,28

(1-3)

1

6 (42%)

RE

(n=14)

1:13

6,4

(1-18)

2,5

(1-5)

1,5

(1-3)

14

13 (92%)

EB

(n=5)

2:3

12

(9-17)

 

2

(1-5)

1

(0-1)

3

4 (80%)

CPA

(n=4)

2:2

4,2

(1-7)

2,5

(1-4)

1,5

(1-2)

3

2 (50%)

AEFA

(n=3)

1:2

7,3

(2-17)

4

(2-7)

1,3

(1-4)

0

3 (100%)

EISD

(n=2)

1:1

13,5

(12-15)

1,5

(1-2)

1,5

(1-2)

1

2 (100%)

Kapat