Poster - 101

Çocuklarda major perineal yaralanma: iki olgu sunumu

NF Aras, HB Gürleyen, AB Öztürk, C Turan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Major perine yaralanması çocuklarda oldukça nadir görülmektedir. Bu tip yaralanmalarda tedavinin yönetiminde yetişkinlerle ilgili literatürden sıklıkla yararlanılmaktadır. Major perine yaralanmasının en sık sebebi trafik kazalarıdır. Bu çalışmada biri traktör ile römorkun arasına düşen diğeri göçük altında kalan iki olguyu sunmayı amaçladık.

 

Olgu 1: Yedi yaşında kız hasta traktör ile römork arasına düşme sonrası acil travma ünitesine başvurdu. BT’de kemik ve intraabdominal pelvik yapılar doğal olarak izlendi. Litotomi derin bir perine yaralanmas izlendi. Anal sfinkterin saat 12 hizasında parsiyel yaralandığı tespit edildi. Hasta ameliyathaneye alınarak usulüne uygun onarım yapıldı ve kolostomi açılarak işleme son verildi. İşlem sonrası 5 gün foley sonda ile takip edilen hasta 5. gün sondası çekilerek taburcu edildi. İki ay sonra anal sfinkteri sorunsuz çalışan hastanın kolostomisi kapatıldı.

 

Olgu 2: Sekiz yaşında Suriyeli erkek hasta göçük altında kalma sonrası acil travma ünitesine getirildi. BT’ de solid organlar doğal olarak izlendi. Hastanın supin ve pron pozisyonlarında yapılan muayenesinde skrotumun sol süperiorundan başlayıp lumbosakral bileşkeye kadar devam eden, rektumun distal 5 cm’inin saat 6-12 hizasında ikiye ayrıldığı, rektumun sol yarısının dentat çizgiden koptuğu ve anal sfinkterin önde arkada ve sağda harap olduğu görüldü. Operasyona alınan hastaya anal kanal, sfinkter ve perine onarımı yapıldı ve kolostomi açılarak işleme son verildi. Hastanın post op takibi problemsizdi, 2 hafta sonra sakrum üzerinde oluşan dekübit yarası nedeniyle plastik cerrahi tarafından debridman ve primer onarım yapıldı. Hasta yatışından 1 ay sonra taburcu edildi. Yaklaşık 3 ay sonra anal stimülasyon yapılan hastanın anal sfinkterinin açıklığı sağa bakan “C” şeklinde çalıştığı tespit edildi. Kolostomi kapama için operasyon planlanıyor.

 

Sonuç: Major perine yaralanmalarında rektum, üretra, mesane boynu ve kemik yapılarda da hasar olabileceği akılda tutulmalı ve ileri görüntüleme mutlaka yapılmalıdır. Bu hastalarda uygun cerrahi onarımın yanı sıra gastrointestinal diversiyon yara yeri iyileşmesi açısından oldukça önemlidir. Hastanın taburculuğu sonrasında, kolostomisi kapatılana kadar ve kapatıldıktan sonra da çocuk psikiyatri konsültasyonu ile çocuğa daha çok faydalı olmak mümkündür.

Poster - 101

Major perineal injury in children: two case report

NF Aras, HB Gürleyen, AB Öztürk, C Turan

Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey

Introduction and Aim: Major perineal injury is rarely seen in children. The most common cause is traffic accidents. We present two phenomena that one fall from the tractor and the other one crashed under the rubble.
 
Case 1: A seven year old girl applied after falling from the tractor. In the lithotomy position, a major injury was observed in perineum. The anal sphincter was partially injured at 12 o’clock direction. The patient was taken to operation and properly repaired. Colostomy was performed and the procedure was terminated. The patient was followed up for 5 days with a foley catheter and discharged on the fifth day. Two months later, the colostomy of the patient who had no anal sphincter problem was closed.
 
Case 2: An eight-year-old male Syrian patient was brought after being under the rubble. There was an incredible injury including sacrum, anus, rectum and scrotum. The patient underwent a surgery for about 5 hours to repair and colostomy was opened at last. Post op following was uneventfull, and 2 weeks later debridement and primer repair were performed by plastic surgery due to the decubitus wound on the sacrum. The patient was discharged one month after admission. Approximately 3 months later, the anal sphincter of the patient who had undergone anal stimulation was found to be working in the right "C" position. Operation is planned for colostomy closure.
 
Conclusion:  It is important to keep in mind that there may be damage to rectum, urethra, bladder neck and bony structures behind the injury seen in major perineal trauma. In such patients, gastrointestinal diversion as well as appropriate surgical repair is very important in terms of wound healing. It is possible to be more beneficial to the child with the child psychiatric consultation after the patient's discharge, until the colostomy is closed and after it has been closed.

Kapat