Poster - 22

Adölesan kız çocuğunda mesanede sulu boya fırçası: nadir bir olgu sunumu

NF Aras, HB Gürleyen, AB Öztürk, C Turan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Mesanede yabancı cisim olguları yetişkin yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte olguların çoğunu erkek hastalar oluşturmaktadır. Mesanede yabancı cisim sebepleri; üretra yoluyla masturbasyon amaçlı yerleştirme, iyatrojenik, komşu organlardan migrasyon ya da travmaya sekonder olmaktadır. Bu olguda,  sulu boya fırçasını üretraya masturbasyon amaçlı sokarken mesaneye düşüren 12 yaşında bir kız hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu : Oniki yaşında kız hasta idrarda yanma ve karın ağrısı şikayetiyle acile başvurdu. Hastanın anksiyöz mizaç durumu dikkat çekmekteydi. Sorgusunda odasındayken yatağının üzerinde duran sulu boya fırçasının üzerine yanlışlıkla oturduğunu tarifledi. Bakılan USG’de mesanede yabancı cisim izlendi. Ardından çekilen tomografide mesane içerisinde yaklaşık 8 cm uzunluğunda yabancı cisim gözlendi.

Bulgular:  Litotomi pozisyonunda yapılan fizik muayenede üretra çevresinde ya da hymende herhangi bir travma izine rastlanmadı. Operasyona alınan hastaya sistoskopi yapıldı. Mesanede ahşap sulu boya fırçasının kırık sapı izlendi. Punch yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Bunun üzerine phannelsteil insizyon ile mesane eksplore edildi ve yabancı cisim çıkarıldı. Post op takibi problemsiz seyreden hastanın idrar sondası 5. Gün çekilerek taburcu edildi.

Sonuç:  Mesanede yabancı cisim çocukluk çağında oldukça nadir görülen ve sosyal sebeplerden ötürü gizlenmesi muhtemel bir durum olsa da disüri şikayetiyle gelen bu gibi adölesan çağdaki olgularda ayrıntılı anamnez ve fizik muayeneyi ileri görüntüleme yöntemleriyle birleştirip tanı koymak mümkündür. Yabancı cismin özelliğine göre öncelikle endoskopik girişim şansının denenmesi önerilmektedir.

Poster - 22

Watercolor brush in the bladder of adolescent girl: a rare case

NF Aras, HB Gürleyen, AB Öztürk, C Turan

Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey

Background and Aim: Foreign body masses in the bladder are more common in the adult age group, and most of the cases are male patients. Causes of foreign objects in bladder; Placement for masturbation through the urethra, iatrogenic, migration from neighboring organs, or trauma. In this case, we aimed to present a 12-year-old girl patient who dropped the watercolor brush into the bladder while masturbating.


Case: A twelve-year-old girl was admitted to our hospital due to burning while urination and abdominal pain. The patient's anxious temperament state attracted attention. She described her accidental sitting on the watercolor brush on her bed when she was in her room. Foreign body was observed in the bladder in USG. Subsequently, a foreign object was observed in the bladder about 8 cm in length in CT.


Findings: There was no evidence of trauma around the urethra or hymen in the physical examination performed in the lithotomy position. Cystoscopy was performed in the operation. A broken stem of the wood watercolor brush was seen in bladder. It was tried to be pulled out with the help of Punch, but it was not successful. The bladder was then explored with the phannelsteil incision and the foreign body removed. Postoperatively, foley catheter of the patient who had no problem was removed and she discharged on the 5th day.


Conclusion: Although a foreign body in the bladder is very rare in childhood and is likely to be concealed due to social reasons, it is possible to diagnose by combining the detailed anamnesis and physical examination with advanced imaging methods in such adolescent patients. It is suggested to perform an endoscopic procedure firstly according to foreign body’s nature and localization.

Kapat