Poster - 86

Anal kanal duplikasyonu: nadir bir anomali

BD Demirel, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Giriş: Anal kanal duplikasyonu çok nadir görülen bir gastrointestinal sistem anomalisidir. Malignite ve enfeksiyon gelişimi riski nedeni ile cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bu yazımızda anal kanal duplikasyonu tanısı alan olgu sunuldu.

Olgu: Miadında doğan 10 günlük kız bebek makatında iki açıklık görülmesi şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde anüste posteriorda ikinci bir açıklık görüldü. Bu açıklıktan gaita gelmediği görüldü. Anal kanal ile ilişkisi yoktu. Yapılan incelemelerde hastada ek bir patoloji saptanmadı. Hasta ameliyat edildi. Lezyon yapılan çepe çevre insizyonla serbestleştirilerek çıkarıldı. Histopatolojik değerlendirmede çok katlı yassı epitel izlendi. Anal kanal duplikasyonu olarak değerlendirildi.

Sonuç: Anal kanal duplikasyonu nadir görülen ancak malignite ve enfeksiyon gelişimi riski olan bir anomalidir. Perianal bölge patolojileri açısından değerlendirilen hastada ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

 

Poster - 86

Duplication of the anal canal: A rare anomaly

BD Demirel, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay

Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Introduction: The anal canal duplication is an extremely rare congenital anomaly of the gastrointestinal tract. Because of the risk of developing malignancy and infection, it should be surgically removed. In this article, we present a patient who was diagnosed with anal canal duplication.

Case: A 10-day-old term baby girl was admitted with a complaint of having two openings in her anus. On physical examination, a second opening was seen posterior to the anus. There was no outcoming stool from this opening. There was no relationship with the anal canal. In the examinations made, no other pathology was found in the patient. The patient was operated. The lesion was excised by dissecting it within the surrounding incision. Histopathological evaluation revealed stratified squamous epithelium. It was evaluated as anal canal duplication.

Conclusion: The anal canal duplication is a rare anomaly with the risk of developing malignancy and infection. It should be kept in mind by evaluating patients with perianal pathology.

Kapat