Poster - 18

Peritoneal inklüzyon kisti: çocukluk çağında tekrarlayan karın ağrısının nadir bir nedeni

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Giriş: Benign kistik mezotelyoma olarakta adlandırılan peritoneal inklüzyon kistleri, çocukluk çağında çok nadir olup daha çok üreme çağında görülür. Abdomen, pelvis ve retroperiton yerleşimli olabilen lezyonlardır. Sıklıkla etyolojide geçirilmiş ameliyat öyküsü vardır. Bu yazımızda çocukluk çağında peritoneal inklüzyon kisti saptadığımız olgu sunuldu.

Olgu: 16 yaşında kız hasta tekrarlayan karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Laboratuvar bulguları normal olan hastanın öyküsünde iki yaşındayken invajinasyon nedeni ile ameliyat olduğu öğrenildi. Ultrasonografisinde pelviste kistik lezyon saptanan hastanın yapılan manyetik rezonans görüntülemesinde sağda yaklaşık 7x4 cm, solda 6x5 cm boyutlarında her iki overi çevreleyen uterusu anteriordan saran hiperintens kistik lezyonlar görüldü. Yapılan laparoskopisinde pelvise bakıldığında uterus ya da overler kistler nedeni ile görülemedi. Pelvis içinde orta hatta ve sağda olmak üzere iki adet kistik lezyon mevcuttu. Kistler açılarak serohemorajik mayi aspire edildi. Postoperatif izlemde sorunu olmadı.

Sonuç: Peritoneal inklüzyon kistleri nadirde olsa çocukluk çağında da görülebilir. Tekrarlayan karın ağrısı, geçirilmiş ameliyat öyküsü olan hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Poster - 18

Peritoneal inclusion cyst: A rare cause of recurrent abdominal pain in childhood

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Introduction: Peritoneal inclusion cysts, referred to as benign cystic mesothelioma, are very rare during childhood and are more common during the reproductive age. Lesions can be located in abdomen, pelvis and retroperitone. Often there is a history of surgery in the etiology. We report a case of peritoneal inclusion cyst in childhood.

Case: A 16-year-old girl presented with recurrent abdominal pain. The laboratory findings were normal and the patient was found to have surgery for the cause of invagination at two years of age. Pelvic cystic lesion was detected on ultrasonography. On the magnetic resonance imaging, hyperintense cystic lesions surrounding the uterine anterior aneurysm surrounding both ovaries were observed sized 7x4 cm on the right and 6x5 cm on the left. At laparoscopic examination, the uterus and ovaries were not observed. There were two cystic lesions on the midline and on the right side of the pelvis. The cysts were opened and the serohemorrhagic fluid was aspirated. There was no problem in postoperative follow-up.

Conclusion: Although peritoneal inclusion cysts are rare pathologies, they can be seen also in childhood. It should be kept in mind in differential diagnosis of patients with recurrent abdominal pain and past surgical history.

Kapat