Video Sunum - 14

Aort komşuluğunda torasik yerleşimli nörojenik kitlenin torakoskopik eksizyonu

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Giriş: Torasik yerleşimli nörojenik tümörler çocuk yaş grubunda nadir olarak görülürler. Bu hastalarda kitle rezeksiyonu küratiftir. Bu video sunumunda torakoskopik olarak eksize edilen intratorasik nörojenik kitle olgusu sunuldu.

Olgu: 7 yaşında erkek hasta, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çekilen akciğer grafisinde, mediastende sol üst zonda, düzgün konturlu opasite görüldü. Yapılan manyetik rezonans görüntülemede, T2-T8 vertebralar seviyesinde, solda, 9x4 cm boyutlarında, aortla yakın komşuluk gösteren ancak aorta invazyonu olmayan, heterojen kontrastlanan kitle lezyonu görüldü. Kitle torakoskopik yöntemle tümüyle eksize edildi. Ameliyat sırasında yada sonrasında komplikasyon olmadı. Patolojik tanı matur ganglionörom olarak rapor edildi.

Sonuç: İntratorasik yerleşimli nörojenik kitle eksizyonunda torakoskopi uygulanabilir bir yöntemdir. 

Video Presentation - 14

Thoracoscopic excision of the thoracic neurogenic mass in close neighborhood of the aorta

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Introduction: Intrathoracic neurogenic tumors are rarely seen in the pediatric age group. In these patients, removal of the mass is curative. In this video presentation, we present a case of intrathoracic neurogenic mass which was thoracoscopically excised.

Case: A 7-year-old male patient presented with respiratory tract infection On his chest x-ray smooth limited opacity was seen in the upper left mediastinum. On the magnetic resonance imaging, a left sided heterogeneously enhancing mass 9x4 cm in size was seen at T2-T8 vertebrae level, with close proximity to the aorta but without aortic invasion. The mass was totally excised with a thoracoscopic approach. There were no complications during or after the operation. Pathologic diagnosis was reported as ganglioneuroma.

Conclusion: Thoracoscopy is an applicable method in the excision of an intrathoracic neurogenic mass.

 

Kapat