Video Sunum - 19

Rudimenter hornlu unikornuat uterusta rudimenter dokunun laparoskopik olarak çıkarılması

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Giriş: Rudimenter hornlu unikornuat uterus kadın genital sisteminin en nadir anomalisidir. Bu anomaliye %40 oranında üriner sistem anomalisi eşlik eder. Biz bu video sunumunda laparoskopik olarak eksize ettiğimiz rudimenter horn olgusunu sunmak istedik.

Olgu: 13 yaşında kız hasta karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografisinde pelviste solid kitle görüldü. Manyetik rezonans görüntülemesinde uterusta duplikasyon anomalisi mevcuttu. Sol tuba dilateydi. Sol over baskılanmıştı hemorajik kist mevcuttu. Hastanın ek olarak sol böbreği agenetikti. Hastaya laparoskopi yapıldı. Anomaliye bağlı oluşan patolojik anatomi net olarak değerlendirildi. Sol rudimenter hornlu unikornuat uterus olduğu görüldü. Rudimenter doku laparoskopik olarak çıkarıldı.

Sonuç: Kadın genital sistem konjenital anomalilerinde anotomiyi belirleme ve gerekli cerrahi prosedürü uygulamak için laparoskopi uygun bir yöntemdir. 

Video Presentation - 19

Laparoscopic removal of rudimenter tissue of unicornuat uterus with rudimenter horn

BD Demirel, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Introduction: Unicornuat uterus with rudimenter horn is the rarest anomaly of the female genital tract. This anomaly is accompanied by a percent of 40% of urinary tract anomaly. We wanted to present the rudimenter horn excision which was performed laparoscopically.

Case: A 13-year-old girl presented with abdominal pain. Ultrasonography demonstrated a solid mass in the pelvis. Magnetic resonance imaging revealed uterine duplication anomaly. The left tuba was dilated. The left over was suppressed. Additionally, left kidney was also agenetic. The patient underwent laparoscopy. The anatomy was revealed. Left rudimenter horn unicornuat uterus was seen. Rudimenter tissue was removed laparoscopically.

Conclusion: Laparoscopy is an appropriate method for determining the anomaly and performing the necessary surgical procedure in female genital system anomalies. 

 

 

Kapat